Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Centro de Estudios ADAMS

Tècnics Especialitzats Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunyafavoritos

1 Opinión
Centro
Centro de Estudios ADAMS
Ver centro >

Adams es una empresa privada de formación presencial y distancia nacida en 1957. Nuestra finalidad es proporcionar a nuestros alumnos-clientes una enseñanza práctica que les capacite para obtener empleo y para promocionarse o recliclarse profesionalmente, en el ámbito de los sectores público y privado.

Las dos grandes áreas que delimitan la actividad que desarrolla ADAMS son la preparación de oposiciones e impartición de cursos profesionales.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Centro de Estudios ADAMS. Lo cursarás de Forma Presencial en Madrid en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Tècnics Especialitzats Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya

Introducción
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Bachiller o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos
por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.


Objetivos
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Bachiller o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos
por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.
Ejercicios
Segon la convocatoria anterior

FASE D´OPOSICIÓ

a) Primera prova.
Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

# Primer exercici: Psicotècnic
De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització d´una prova psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques inherents al cos tècnic d´especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova que no podrà excedir les dues hores. La qualificació de l´exercici és d´apte o de no apte. Seran aptes els aspirants que s´adeqüin al perfil professional del cos objecte de la convocatòria, i no aptes en cas contrari.
Restaran exempts de la realització d´aquesta prova els aspirants del torn de promoció interna. Així mateix, restaran exempts de la realització de la prova psicotècnica els aspirants del torn lliure que prestin o hagin prestat serveis com a interins durant un període mínim de sis mesos dels cossos tècnic d´especialistes o auxiliar tècnic, grup serveis penitenciaris, en els dos anys immediatament anteriors a la data de publicació d´aquesta Resolució al DOGC, i els que ja hagin superat aquest exercici en algun procés de selectiu o de borsa per a la cobertura d´interinatges per raó d´urgència dels cos esmentat.

# Segon exercici: Capacitat física
De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en la realització dels quatre subexercicis físics següents. La valoració d´aquests exercicis figuren a l´annex 3.
Restaran exempts de la seva realització els aspirants que hagin superat aquesta prova en algun procés de selectiu o de borsa per a la cobertura d´interinatges per raó d´urgència del cos tècnic d´especialistes, grup serveis penitenciaris.

Subexercicis físics:
# Flexió de braços. Objectiu: valorar la força estàtica de l´extremitat superior.
# Tracció general. Objectiu: valorar la força estàtica general.
# Circuit d´agilitat. Objectiu: valorar l´agilitat.
# Cursa de llançadora (course navette). Objectiu: mesurar la potència aeròbica màxima.

La puntuació final de cada subexercici tindrà un valor comprès entre 0 i 10. La valoració d´aquest exercici és de 0 a 40 punts. La qualificació final de la prova serà d´apte o no apte.

b) Segona prova.
Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori. Per superar la prova caldrà superar tots dos exercicis.

# Primer exercici. Qüestionari sobre la part general del temari.

De caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta, relacionades amb les qüestions dels grups de matèries de l´annex B del programa publicat mitjançant la Resolució de la directora general de la Funció Pública de 19 de juny de 2007, per la qual s’aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l’accés al cos tècnic d’especialistes i co d’auxiliars tècnics de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 4913, de 27.6.2007.)

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts per als aspirants de torn lliure, i de 55 minuts per als aspirants del torn de promoció interna. La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

Als efectes de qualiicar aquest exercici, les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no seran tingudes en compte, i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
En cas que el tribunal acordés l´anul•lació d´alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d´una, s´inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les 5 preguntes de reserva, i així successivament.

# Segon exercici: Qüestionari sobre la part específica del temari
Consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes tancades (més 5 de reserva), amb quatre opcions de resposta, relacionat amb les qüestions del grup de matèries dels temes específics del programa que es publica a l’annex 4 d’aquesta Resolució.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 45 minuts pels aspirants del torn lliure, i d´1 hora i 15 minuts pels aspirants de promoció interna. Als efectes de qualificar aquest exercici, les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte, i les despostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada.
La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.
El tribunal no haurà d’avaluar aquest exercici dels aspirants que no hagin obtingut la puntuació mínima per superar el primer exercici d’aquesta segona prova.
En cas que el tribunal acordés l´anul•lació d´alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d´una s´inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les 5 preguntes de reserva, i així successivament.

c) Tercera prova.

Primer exercici: coneixements de llengua castellana
De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola: per tal d´acreditar els coneixements de llengua castellana. La qualificació d´aquest exercici és d´apte o no apto.

Segon exercici: coneixements de llengua catalana
De caràcter obligatori i eliminatori, que consta de dues parts.
o Primera part: s´hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà d´una prova escrita consistent en sis blocs d´exercicis adequats al nivell de català requerit en aquesta convocatòria.
o Segona part: s´hi avaluarà l´expressió oral per mitjà d´una conversa guiada per l´examinador i tres situacions comunicatives relacionades amb les funcions de les places objecte de la convocatòria.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 40 minuts per a la primera part, i de 10 minuts per a la segona. La qualificació de la prova és d´apte o de no apte.

d) Quarta prova. Prova mèdica.
Restaran exempts de la realització d’aquesta prova els aspirants del torn promoció interna.
El resultat d’aquesta prova serà d’apte o de no apte.
El tribunal, d’acord amb l’ordre establert en la puntuació total obtinguda, convocarà
els aspirants del torn lliure a realitzar la prova mèdica que duran a terme els serveis
mèdics indicats pel tribunal, per acreditar que no tenen cap malaltia o defecte físic,
psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions del cos tècnic
d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, d’acord
amb la taula d’exclusions mèdiques que consta a l’annex 2.

El nombre d’aspirants convocats per realitzar aquesta prova es determinarà mitjançant la diferència entre el nombre total de places previstes per realitzar el curs selectiu (450) i el nombre d’aspirants aptes ins el moment del torn de promoció interna, atès que es troben exempts de realitzar-la.

En el cas que algun aspirant sigui declarat no apte, el tribunal podrà ampliar la
convocatòria a la prova mèdica per tal d’assolir un total de 450 aspirants entre aptes i exempts, com a màxim, a i de cobrir la totalitat de places previstes.

Pot consultar als nostres centres els supòsits en els quals els participants estan exempts de realitzar la prova de català.
La qualificació de la fase d’oposició es determinarà fent la suma de les puntuacions obtingudes en els dos exercicis de la segona prova.

FASE DE CONCURS
En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els serveis prestats, en virtut d´un nomenament o d´un contracte de naturalesa laboral, en qualsevol administració pública exercint les funcions pròpies en el cos objecte de la convocatòria, fins a la data de la publicació de la convocatòria, a raó de 0,15 punts per mes treballat, fins a un màxim de 9,85 punts, és a dir el 33% de la qualificació assolible de la puntuació global de tot el procés selectiu.
En cap cas la puntuació de la fase de concurs es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase d´oposició.
La valoració deinitiva dels mèrits obtinguda pels aspirants en la fase de concurs es farà pública i s’anunciarà al mateix temps que la convocatòria a la quarta prova (prova mèdica).

CURS SELECTIU
Els aspirants que hagin superat les fases d’oposició i de concurs seran proposats pel tribunal per fer un curs selectiu homologat i organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia.
Aquest curs, que organitzarà el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, tindrà una durada màxima de 6 mesos i, com a mínim, el 50% seran classes pràctiques.
Durant el curs selectiu els aspirants tindran la consideració de funcionaris en pràctiques, als efectes econòmics i d´afiliació a la Seguretat Social.

PROPOSTA DE SELECCIONATS
La puntuació global obtinguda pels aspirants en el concurs oposició i superat el curs selectiu, determinarà els aspirants que, d´acord amb el nombre de places convocades, han superat el procés selectiu, els quals seran proposats pel tribunal a l´òrgan convocant per al seu nomenament com a funcionaris.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Centro de Estudios ADAMS y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Centro de Estudios ADAMS

Ponte en contacto directamente con Centro de Estudios ADAMS para recibir información completa de Tècnics Especialitzats Serveis Penitenciaris Generalitat de Catalunya.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Centro de Estudios ADAMS
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal