Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Técnico Especialista en Radiodiagnóstico ICSfavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Técnico Especialista en Radiodiagnóstico ICS

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
TEMARI
 • Tema 1 El Departament de Salut. El Servei Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut. Estructura directiva de les institucions hospitalàries.
 • Tema 2 Estatut de personal sanitari no facultatiu.
 • Tema 3 El Pla de salut de Catalunya.
 • Tema 4 L'Ordre de 16 de setembre de 1987, per la qual es dóna publicitat a l'acord subscrit entre la Generalitat i el Consell de Seguretat Nuclear.
 • Tema 5 El Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, BOE de 26.7.2001.
 • Tema 6 El Reial decret 1132/1990, de 14 de setembre, pel qual s'estableixen mesures fonamentals de protecció radiològica de les persones sotmeses a exàmens mèdics, i el Reial decret 815/2001, de 13 de juliol.
 • Tema 7 El Reial decret 1891/1991, de 30 de desembre, sobre instal?lació i utilització d'aparells de raigs X de diagnòstic mèdic.
 • Tema 8 Classificació del personal professionalment exposat. Mesures de radioprotecció aplicable al personal professionalment exposat. Criteri ALARA.
 • Tema 9 Tècniques radiològiques. Radioscòpia i radiografia.
 • Tema 10 Instrumental radiogràfic. Classes d'aparells.
 • Tema 11 Qualitat radiogràfica. Característiques radiològiques. Radiació difusa. Radiografies defectuoses. Consideracions respecte al pacient.
 • Tema 12 Identificació. Processament. El bany revelador, el bany fixador, reaccions químiques.
 • Tema 13 Tomografia axial computeritzada. Ecografia. Ressonància magnètica. Gammagrafia. Mamografia. Radiologia intervencionista.
 • Tema 14 Projeccions. Centratge. Estructures a identificar. Col?locació del pacient. Incidència del tabac. Examen de tòrax, abdomen, ossos i articulacions.
 • Tema 15 Tractament i reconstrucció informàtica de les imatges analògiques i digitals. Tractament de la informació i la documentació sanitària.
 • Tema 16 Límit anual de dosis, límit del personal. Casos especials. Situacions extraordinàries.
 • Tema 17 Classificació de zones en una instal?lació: zona vigilada, zona controlada, zona de permanència limitada, zona d'accés prohibit.
 • Tema 18 Resposta orgànica total a la radiació i als contrastos. Síndrome hemàtica, gastrointestinal, i síndrome del sistema nerviós central.
 • Tema 19 Efectes sobre l'embrió i el fetus. Efectes tardans de la radiació.
 • Tema 20 Higiene laboral i risc professional.

MetodologíaFASE OPOSICIÓ

L'oposició consta dels dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori  i de l'exercici de caràcter voluntari i no eliminatori:

 • Primer exercici; Consta de dues proves de caràcter obligatori i eliminatori. Les persones aspirants que facin la primera prova i no facin la segona seran declarades no presentades en el primer exercici. Així mateix, no podran presentar-se a la segona prova les persones que no hagin fet la primera.
  • Primera prova: Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari, en un període de temps no superior a 120 minuts, que el tribunal fixarà prèviament.
  • Segona prova: Consistirà en la realització d'un o més supòsits pràctics relatius al contingut del temari que figura a l'annex 4 en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament, no superior a 120 minuts.
 • Segon exercici; Consta de dues proves.
 • Primera prova: És la prova de coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries:
   • Primera: s'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 80 paraules i d'un màxim de 100 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria, i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
   • Segona: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.
 • Segona prova (exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola): És la prova de coneixements de llengua castellana.
 • Tercer exercici; de caràcter voluntari i no eliminatori. Consistirà en una entrevista personal que versarà sobre la trajectòria professional de les persones aspirants en relació amb el contingut funcional de les places objecte de convocatòria.

RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o tenir reconegut aquest dret per norma legal.
També podran ser admesos, qualsevulla que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols com dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb l'establert als articles 2 i 3 del Reial decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
En qualsevol cas, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu ni ostentin el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o tinguin reconegut aquest dret per norma legal, han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti:
La seva nacionalitat.
El vincle de parentiu amb el nacional d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
Pel que fa als descendents més grans de 21 anys, el fet de viure a càrrec del nacional d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
Declaració jurada o promesa feta pel nacional de l'estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.
b) Haver complert 18 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol oficial corresponent que habiliti per a l'exercici professional en la categoria objecte de convocatòria. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
d) Aptitud psicofísica per a l'exercici professional de la categoria objecte d'aquesta convocatòria, acreditada per un reconeixement mèdic fet al centre que l'Institut Català de la Salut determini. Aquest requisit es formalitzarà una vegada adjudicada la plaça, de manera que la presa de possessió restarà condicionada a la superació d'aquest requisit.
e) No haver estat separat a causa d'expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de funcions públiques.
Si es tracta de persones amb nacionalitat d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal els sigui aplicable la ll
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Técnico Especialista en Radiodiagnóstico ICS.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal