Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Centro de Estudios ADAMS

Tècnic Mitjà Ciències Socials Ajuntament de Barcelonafavoritos

1 Opinión
Centro
Centro de Estudios ADAMS
Ver centro >

Adams es una empresa privada de formación presencial y distancia nacida en 1957. Nuestra finalidad es proporcionar a nuestros alumnos-clientes una enseñanza práctica que les capacite para obtener empleo y para promocionarse o recliclarse profesionalmente, en el ámbito de los sectores público y privado.

Las dos grandes áreas que delimitan la actividad que desarrolla ADAMS son la preparación de oposiciones e impartición de cursos profesionales.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Centro de Estudios ADAMS. Lo cursarás de Forma Presencial en Madrid en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Tècnic Mitjà Ciències Socials Ajuntament de Barcelona

Introducción
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Diplomado o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.


Objetivos
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Diplomado o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.


A quién va dirigido este programa
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Diplomado o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.
Ejercicios
BOP 08/09/2009

FASE D’OPOSICIÓ MOLT DECISÒRIA
El procés selectiu constarà d’una fase d’oposició i d’una fase de concurs. La puntuació d’aquesta fase de concurs és d’un 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu, mentre que la fase d’oposició es valora amb un màxim de 50 punts, és a dir, el 67% de la puntuació total.

L’oposició consta dels següents exercicis de caràcter
obligatori. Aquests exercicis, a excepció del quart, tindran caràcter obligatori.

A) PRIMER EXERCICI
De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en l’avaluació dels coneixements del temari (administratiu i específic) mitjançant una prova tipus test, formada per preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una serà correcta.
Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les preguntes sense resposta no es puntuaran i les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta.
• Qualificació: el valor màxim d’aquest exercici serà de 18 punts. La puntuació mínima per superar l’exercici no serà inferior a 9 punts.

B) SEGON EXERCICI
Consta de dues proves:

Primera prova: coneixements de llengua catalana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes, consta de dues parts.

Primera. S’hi avaluarà el domini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i d’un màxim de 200 paraules, i els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.

Segona. S’hi avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.
• Temps: Aquesta prova tindrà una durada com a màxim de 75 minuts per a la primera part i de 20 minuts per a la segona.
• Qualificació: serà d’apte o no apte.

Exempció d’aquesta prova: Restaran exempts de realitzar aquesta prova qui presenti dins el termini de presentació de sol•licitud i juntament amb aquesta o fins i tot el mateix dia de realització de la prova:
– Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (certificat C) o superior, de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent.
– Fotocòpia de la documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a l’Administració local o a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en que hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta d’ocupació.

Segona prova: coneixements de llengua castellana.
De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal.
• Temps: no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
• Qualificació: serà d’apte o no apte.

C) TERCER EXERCICI
De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la resolució d’un supòsit pràctic d’entre els proposats als aspirants per part del tribunal qualificador.
Les matèries sobres les que podrà versar l’exercici pràctic són les mateixes que configuren el temari específic de les bases.
• Temps: el tribunal fixarà amb caràcter previ a la realització de la prova la durada de l’exercici.
• Qualificació: L’exercici serà qualificat fins a un màxim de 25 punts i seran eliminats els/les aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 12,5 punts.

D) QUART EXERCICI
De caràcter obligatori i no eliminatori. Té per finalitat avaluar les característiques personals, professionals i/o de les competències requerides per l’òptim desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria. Per dur-lo a terme, el Tribunal qualificador podrà emprar qualsevol sistema d’avaluació que consideri adient (entrevistes, proves aptitudinals, de personalitat, qüestionaris…) amb l’objectiu de valorar les característiques personals adequades per a l’exercici de les funcions pròpies de la categoria
• Qualificació: L’exercici serà qualificat fins a un màxim de 7 punts i no tindrà caràcter eliminatori.
La qualificació de la fase d’oposició es determinarà per la puntuació obtinguda en el primer, tercer i quart exercicis.

FASE DE CONCURS (Mèrits que es valoren)
El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l’oposició

A) Experiència professional:
Es valorarà fins a 18 punts, segons el següent criteri:
a) Treball social/Educador social (segons la convocatòria a que es presenti) en SSAP, EAIA, Servei d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat intel•lectual (només per a Treball Social), Servei de Suport a l’Integració Laboral (només per a Educador Social) i Servei d’assessorament tècnic d’atenció social:
o En l’Administració local municipal, en municipis de més de 250.000 habitants: 0,43 punts per cada període complet d’un mes.
o En la resta de l’Administració local i en altres Administracions públiques: 0,28 punts, per cada període complet d’un mes fins a un màxim de 14 punts
o En organismes privats o associatius: 0,28 punts per cada període complet d’un mes, fins a un màxim de 12 punts
b) Treball social/Educador social en altres àmbits no contemplats en l’anterior apartat, fins a un màxim de 8 punts en funció del barem establert a les bases.

B) Formació
Es valorarà fins a 7 punts en funció del barem establert a les bases:
o Post-graus i altres titulacions acadèmiques amb contingut relacionat amb les funcions de la categoria professional, fins a 5 punts
o Cursos de formació, tallers I seminaris amb contingut relacionat amb les funcions de la categoria professional I degudament acreditats, fins a un màxim de 4 punts
o Jornades relacionades amb les funcions de la categoria professional i degudament acreditats, fins a un màxim d’1 punt.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Centro de Estudios ADAMS y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Centro de Estudios ADAMS

Ponte en contacto directamente con Centro de Estudios ADAMS para recibir información completa de Tècnic Mitjà Ciències Socials Ajuntament de Barcelona.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Centro de Estudios ADAMS
© Iberestudios 2023 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal