Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Centro de Estudios ADAMS

Subalterns de la Generalitat de Catalunyafavoritos

1 Opinión
Centro
Centro de Estudios ADAMS
Ver centro >

Adams es una empresa privada de formación presencial y distancia nacida en 1957. Nuestra finalidad es proporcionar a nuestros alumnos-clientes una enseñanza práctica que les capacite para obtener empleo y para promocionarse o recliclarse profesionalmente, en el ámbito de los sectores público y privado.

Las dos grandes áreas que delimitan la actividad que desarrolla ADAMS son la preparación de oposiciones e impartición de cursos profesionales.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Centro de Estudios ADAMS. Con una duración de 648 horas que cursarás de Forma Presencial en Madrid en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Subalterns de la Generalitat de Catalunya

Introducción
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Certificado de estudios o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.


Objetivos
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Certificado de estudios o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.
Ejercicios
Segon la convocatoria anterior el procediment de selecció dels/de les aspirants és el de concurs oposició.

FASE D’OPOSICIÓ:
La puntuació màxima de la fase d´oposició és de 20 punts i està constituïda per les proves i els exercicis que s´indiquen a continuació:
A) PRIMERA PROVA.
Consta dels quatre exercicis següents:
1) Primer exercici:
De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d´adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l´annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l´agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d´administració de la Generalitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 60 minuts. La qualificació d´aquest exercici és de 0 a 5 punts.
2) Segon exercici:
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes (més quatre de reserva) amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de l´escala de l´agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d´administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució de 30 de juny de 1997 del director general de Funció Pública (DOGC núm. 2426, de 4.7.1997).
Les preguntes sense resposta o amb més d´una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte, i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d´una resposta encertada.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 35 minuts. La qualificació de l´exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.
3) Tercer exercici:
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a contestar un qüestionari de 20 preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, a fi de valorar la comprensió d´instruccions senzilles i la resolució d´operacions aritmètiques senzilles.
Les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d´una resposta encertada. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 30 minuts. La qualificació d´aquest exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.
En el supòsit que hi hagi més de 1.496 aspirants (dos aspirants per plaça convocada) amb una puntuació igual o superior a 2,5 punts, la puntuació mínima per aprovar l´exercici serà l´obtinguda per l´aspirant situat/ada per ordre de puntuació en el número 1.496. En cas d´empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d´aspirants aprovats/ades d´aquest exercici podrà ser superior a 1.496, atès que s´inclouran com a aprovats/ades tots/es aquells/es que hagin obtingut la puntuació final fixada com a nota de tall.
El tribunal no haurà d´avaluar el tercer exercici dels/de les aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon exercici.
4) Quart exercici:
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic plantejat pel tribunal sobre les tasques pròpies del cos subaltern d´administració (agrupació de funcionaris).
Per a la realització de l´exercici, els/les aspirants no poden disposar de material ni documentació en suport paper que creguin convenient, llevat que el tribunal acordi el contrari.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 30 minuts. La qualificació d´aquest exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.
El tribunal no haurà d´avaluar el quart exercici dels/de les aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el tercer exercici.
La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes als quatre exercicis.
B) SEGONA PROVA: CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA.
Exempció de la prova:
Els/les aspirants han d´acreditar els coneixements de llengua catalana i, si s´escau, de llengua castellana que preveuen els apartats 5.2 i següents de les bases generals en el termini de deu dies a comptar de l´endemà de la publicació de les qualificacions del tercer exercici de la primera prova. A aquests efectes, es publicarà un llistat amb els/les aspirants aptes al tercer exercici de la primera prova que ja han acreditat davant l´òrgan convocant els coneixements de llengua catalana exigits i, si s´escau, de llengua castellana, i no caldrà que els acreditin novament als efectes de quedar exempts de la realització de la prova.
Transcorregut aquest termini, s´exposaran les llistes provisionals d´aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i, si s´escau, de llengua castellana. Els/les aspirants disposaran d´un termini de deu dies a partir de l´endemà de la seva publicació per esmenar els defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits.
Les llistes definitives d´aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i, si s´escau, de llengua castellana es faran públiques al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.
Descripció de la prova: consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori per als/a les aspirants no exempts/es.
Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
Consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici que consta de dues parts.
# Primera: s´hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d´una carta formal d´un mínim de 100 paraules, la redacció d´una nota de 50 paraules, com a mínim, i la realització d´exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs convocats.
# Segona: s´hi avaluarà l´expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d´un text i d´una conversa guiada.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a una hora per a la primera part i deu minuts per a la segona. La qualificació de l´exercici és d´apte/a o no apte/a.
Segon exercici: coneixements de llengua castellana.
Per tal d´acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.
El temps per a la realització d´aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualificació d´aquest exercici és d´apte/a o no apte/a.
FASE DE CONCURS.
La puntuació d´aquesta fase és de 9,85 punts.
Mèrits que es valoren.
a) Serveis prestats:
Es valoren els serveis prestats en qualsevol administració pública fins a la data de publicació de la convocatòria.
Únicament es valoraran els serveis prestats amb vinculació de funcionari de carrera, en virtut d´un nomenament d´interí, d´un contracte de naturalesa laboral, d´un contracte administratiu transitori o d´un contracte administratiu de col•laboració temporal.
Als efectes de valoració de serveis prestats, un mes es computarà com a 30 dies naturals.
Es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales d´administració general del grup E, agrupació professional de funcionaris, a raó de 0,10 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5 punts.
b) Altres mèrits:
1) Haver resultat apte/a sense plaça en la convocatòria immediatament anterior per a l´accés al cos subaltern d´administració de la Generalitat de Catalunya publicada al DOGC de 19 de novembre de 2004 (convocatòria amb número de registre 097): 3,50 punts.
2) Haver resultat apte/a sense plaça en la convocatòria per a l´accés al cos subaltern d´administració de la Generalitat de Catalunya publicada al DOGC de 28 d´agost de 2000 (convocatòria amb número de registre 040): 1,35 punts.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Centro de Estudios ADAMS y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Centro de Estudios ADAMS

Ponte en contacto directamente con Centro de Estudios ADAMS para recibir información completa de Subalterns de la Generalitat de Catalunya.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Centro de Estudios ADAMS
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal