Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Subalternos de las Islas Balearesfavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Subalternos de las Islas Baleares

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
TEMARI

1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Els drets i els deures fonamentals. La reforma constitucional.
2. La Corona. Funcions constitucionals del rei.
3. Les Corts Generals. Composició i funcions.
4. El Govern: composició i funcions. El poder judicial: regulació constitucional.
5. Diferents nivells de l' Administració pública: Administració de l' Estat, Administració autonòmica i Administració local.
6. Les fonts del dret administratiu. La llei: concepte i classes. El reglament: concepte i classes.
7. Nocions generals sobre la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Els principis d' organització administrativa: competència, eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentraci ó i coordinació.
8. Organització del treball administratiu. El registre i l' arxiu. L' atenció al públic. Anàlisi dels documents administratius més usuals: instància, certificat, anunci, informe, resolució i notificació.
9. El personal al servei de l' Administració de la comunitat autònoma: el personal funcionari i el personal laboral.
10. La selecció dels funcionaris de la comunitat autònoma. Requisits per a l' ingrés en la funció pública. La provisió de llocs de treball. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.
11. El drets, els deures i les incompatibilitats dels funcionaris de l' Administració de la comunitat autònoma. Nocions sobre el règim disciplinari.
12. L' Estatut d' autonomia de les Illes Balears. Contingut bàsic i principis fonamentals. La reforma de l' Estatut.
13. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització i funcions.
14. El president de la comunitat autònoma. El Govern. L' Administració autonòmica.

MetodologíaFASE OPOSICIÓ
  • Primer exercici; De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a respondre vuitanta preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només n' hi haurà una de correcta, referides al programa de temes jurídics del cos auxiliar.
  • Segon exercici; De caràcter obligatori i eliminatori. Serà de tipus pràctic i consistirà a resoldre una prova, designada per sorteig públic entre un mínim de deu alternatives diferents, sobre les matèries indicades a la part d’informàtica.

RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) tenir el Certificat d' escolaritat
d) Satisfer els drets d'examen.
e)  Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
f)  No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
g) El nivell de català exigible per a l’accés al cos auxiliar és el corresponent al certificat A de coneixements de llengua catalana.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Subalternos de las Islas Baleares.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal