Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Subalternos Ayuntamientos de Cataluñafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Subalternos Ayuntamientos de Cataluña

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
TEMARI:

Tema 1
La constitució espanyola de 1978: principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. El tribunal constitucional. el defensor del poble.
Tema 2
La corona. El poder legislatiu. El poder judicial.
Tema 3
Les corts generals. Composició, organització, atribucions i funcionament del congrés dels diputats i del senat. El govern: designació i remoció. relacions del govern amb les corts generals
Tema 4
Les comunitats autònomes. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial. L’estatut d’autonomia de Catalunya.
Tema 5
L’organització territorial de l’estat. L’administració local: ens que la integren. L’organització comarcal de Catalunya
Tema 6
L’administració pública en l’ordenament espanyol. Principis d’actuació de l’administració pública. L’administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 7
Fonts del dret administratiu. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes. Eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i anul?lables
Tema 8
El procediment administratiu. Concepte i principis generals. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Fases del procediment administratiu. Els terminis administratius.
Tema 9
Nocions bàsiques de funcionament d’instal?lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció i aire condicionat.
Tema 10
Drets del ciutadà

MetodologíaFASE OPOSICIÓ:

Consta d' una entrevista, un test psicotècnic i un  examen tipus test.

  • Primera prova de coneixement  elemental de la llengua catalana,
  • Segona prova de caràcter obligatori i eliminatori, serà una entrevista, amb l'objecte de valorar la correspondència del perfil professional de l'aspirant amb el perfil del lloc de treball de subaltern.
  • Tercera prova; En aquesta prova estaran convocats els aspirants amb millor puntuació en nombre igual al de les places convocades, serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en un test psicotècnic amb l'objecte de comprovar la correspondència del perfil del candidat amb les necessitats del lloc de treball, i, especialment, aspectes relatius a la capacitat de treball en equip, voluntat de servei i responsabilitat. Els que siguin qualificats com a no aptes, quedaran eliminats del procés de selecció. En aquest supòsit, el Tribunal podrà convocar l'aspirant, per ordre de qualificacions, d'entre els que hagin superat l'entrevista, a fi que realitzi aquesta tercera prova.
  • Quarta prova; Resolució d’un examen sobre el contingut temàtic publicat en la convocatòria. Aquest temari està sotmès a variacions segons l’ajuntament que convoqui les places.

RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o de
qualsevol altre estat membre de la Comunitat Europea.
b) Haver complert divuit anys d' edat.
c) Tenir el certificat d' escolaritat o equivalent.
d) No estar inhabilitat/ada per sentència
ferma per a l' exercici de les funcions públiques.
e) No haver estat separat/ada del servei a l' administració pública mitjançant
expedient disciplinari.
f) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals de la plaça a la que s' aspira.
g) Acreditar el coneixement de la llengua
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Subalternos Ayuntamientos de Cataluña.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2021 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal