Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Servicios Penitenciarios: Auxiliar Técnico de la Generalitat de Cataluñafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Servicios Penitenciarios: Auxiliar Técnico de la Generalitat de Cataluña

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.

A quién va dirigido este programa
FUNCIÓ:
Les funcions que corresponen als funcionaris del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, són les destinades a exercir l'execució i la col.laboració d'acord amb el seu nivell de titulació i d'especialització, en les tasques pròpies dels serveis penitenciaris de Catalunya.
TEMARI:

Temari General

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.
2. La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del Poble.
3. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
4. L’organització administrativa espanyola: l’Administració central, l’Administració autonòmica, l’Administració local i l’Administració institucional.
5. L’origen de la Generalitat de Catalunya.
6. Antecedents a l’Estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.
7. La Generalitat de Catalunya durant la II República.
8. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
9. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
10. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.
11. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.
12. Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.
13. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.
14. L’administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L’acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.
15. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.
16. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
17. Les formes d’activitat administrativa. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.
18. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col?lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
19. La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L’oferta d’ocupació pública. Els plans d’ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.
20. Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.


Temari específic Auxiliars tècnics

1. El dret penal: concepte, contingut i fonts. El sistema de garanties penals i de l’aplicació de la Llei penal.
2. El Codi penal: delictes i faltes. Concepte i classes. Les penes i la seva execució.
3. Delictes contra l’Administració pública I: l’abandonament de la destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d’auxili.
4. Delictes contra l’Administració pública II: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. El suborn. El tràfic d’influències. Les negociacions i les activitats prohibides als funcionaris públics.
5. Delictes contra les institucions de l’Estat i la divisió de poders: delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Delictes contra les garanties constitucionals.
6. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes. Especial referència a les penes privatives de llibertat i el seu desenvolupament històric.
7. Competències de la Generalitat en matèria penitenciària. Estructura de l’Administració penitenciària catalana.
8. El dret penitenciari: principis generals. La Llei orgànica general penitenciària. El Reglament penitenciari de 9 de febrer de 1996.
9. Finalitats dels serveis penitenciaris. Drets i deures dels interns.
10. Sistema de garanties dels interns. Informació, queixes i recursos. El jutge i el fiscal de vigilància penitenciària.
11. Tipus d’establiments i els seus règims.
12. Sistema d’organització interior dels centres penitenciaris.
13. Relacions amb l’exterior: comunicacions i visites, permisos i sortides. Participació de la comunitat.
14. La seguretat dels establiments. Especial referència a la seguretat interior: principis generals, mitjans preventius i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.
15. El tractament penitenciari: concepte, finalitat, principis inspiradors. La classificació en graus de tractament. La llibertat condicional.
16. Teories actuals sobre la delinqüència i la seva aplicació en les institucions penitenciàries. Tècniques i programes d’intervenció a la presó.
17. Les prestacions bàsiques de l’Administració penitenciària: assistència sanitària, religiosa, l’acció social penitenciària. L’assistència postpenitenciària.
18. Els beneficis i recompenses penitenciaris. El règim disciplinari: faltes i sancions.
19. L’organització dels centres penitenciaris: òrgans col?legiats i unipersonals. Funcions.
20. La significació de la relació funcionari-intern: la relació individual i la relació professional.
21. El personal al servei de l’Administració penitenciària: peculiaritats del seu règim jurídic i funcions. Especial referència a les funcions assignades per unitats de servei al cos d’auxiliars tècnics especialistes, grup de serveis penitenciaris

RequsistosREQUISITS:
  • Tenir la Nacionalitat Espanyola.
  • Posseir el títol de batxillerat elemental, de Formació Professional de primer grau, d'Educació General Bàsica, de Graduat en Ensenyament Secundari Obligatori, de Tècnic o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior; o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què acaba el termini de presentació de sol.licituds.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Servicios Penitenciarios: Auxiliar Técnico de la Generalitat de Cataluña.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal