Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Serveis Penitenciaris: Tí¨cnic Especialista de la Generalitat de Cataluñafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Serveis Penitenciaris: Tí¨cnic Especialista de la Generalitat de Cataluña

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de lâ??estat, de les Comunitats Autí²nomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si sâ??ho proposa. Lâ?? Administració Central, les Comunitats Autí²nomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per així² és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exí mens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a lâ??abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.

A quién va dirigido este programa
FUNCIONS:
Les funcions que corresponen als funcionaris del cos tí¨cnic dâ??especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, són les destinades a exercir lâ??execució, la colâ?¢laboració i similars adients amb el seu nivell de titulació i dâ??especialització, en les tasques prí²pies dels serveis penitenciaris de Catalunya.

TEMARI:

Temari General

2. La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del Poble. 
3. El poder judicial: funcions i principis. Lâ??organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
4. Lâ??organització administrativa espanyola: lâ??administració central, lâ??administració autonòmica, lâ??administració local i lâ??administració institucional. 
5. Lâ??origen de la Generalitat de Catalunya. 
6. Antecedents a lâ??Estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya. 
7. La Generalitat de Catalunya durant la II República. 
8. Lâ??Estatut dâ??autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
9. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. 
10. Lâ??organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques. 
11. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic. 
12. Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries. 
13. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.
14. Lâ??administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Lâ??acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.
15. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.
16. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques. 
17. Les formes dâ??activitat administrativa. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. 
18. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de lâ??Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni colâ?¢lectiu únic del personal laboral de lâ??Administració de la Generalitat de Catalunya.
19. La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. Lâ??oferta dâ??ocupació pública. Els plans dâ??ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball. 
20. Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.


Temari específic, Tècnics especialistes

1. El dret penal: concepte, contingut i fonts. El poder punitiu de lâ??Estat: concepte i límits. El sistema de garanties.
2. El Codi penal: principis generals, estructura i contingut.
3. Delictes i faltes: concepte i classes. Graus dâ??execució. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.
4. La pena i les seves finalitats. Classes de pena, durada i efectes. Regles per a lâ??aplicació de la pena.
5. Alternatives a la pena privativa de llibertat. Les mesures de seguretat. Extinció de la responsabilitat criminal. Lâ??indult.
6. Delictes contra lâ??Administració pública I: la prevaricació, lâ??abandonament de la destinació i lâ??omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació dâ??auxili.
7. Delictes contra lâ??Administració pública II: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. El suborn. El tràfic dâ??influències. La malversació. Les negociacions i les activitats prohibides als funcionaris públics.
8. Delictes contra lâ??Administració de justícia: el trencament de condemna. Les tortures i altres delictes contra la integritat moral.
9. Delictes contra les institucions de lâ??Estat i la divisió de poders: usurpació dâ??atribucions. Delictes relatius a lâ??exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Delictes contra les garanties constitucionals.
10. La jurisdicció penal. El procés penal com a garantia. Les mesures cautelars i la presó provisional.
11. Els diferents procediments penals. El procediment ordinari i les seves fases. El procediment abreujat. El procediment dâ??habeas corpus.
12. Teoria general dels recursos: classes i efectes.
13. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes. Especial referència a les penes privatives de llibertat i el seu desenvolupament històric.
14. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària. Estructura orgànica de lâ??Administració penitenciària a Catalunya. La Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació.
15. El dret penitenciari: concepte, contingut i fonts. Breu referència a lâ??evolució històrica de la legislació penitenciària. La normativa penitenciària vigent. Les línies generals de lâ??execució en el nostre ordenament fixades per lâ??article 25.2 de la Constitució.
16. La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. Finalitats dels serveis penitenciaris. Drets dels interns, sistema de protecció i règim de garanties. Deures dels interns.
17. El règim penitenciari I. Concepte i principis inspiradors. Organització general. Ingressos i llibertats. Conduccions i trasllats. Informació, queixes i recursos dels interns. Participació dels interns en les activitats dels establiments.
18. El règim penitenciari II. La seguretat exterior: competències i finalitats. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.
19. El règim dels establiments penitenciaris. Classificació dels diferents tipus dâ??establiment i les seves característiques. El règim ordinari: principis generals i característiques. El règim de preventius. El règim tancat: criteris dâ??aplicació i característiques. El règim obert: objectius i criteris dâ??aplicació.
20. El tractament penitenciari: concepte, finalitat i principis. La participació de lâ??intern. La classificació en graus de tractament.
21. El tractament penitenciari: programes de tractament. Les activitats de formació, cultura i esports. Les tutories. La necessària colâ?¢laboració règim-tractament per a lâ??execució dels programes.
22. Teories actuals de delinqüència i la seva aplicació a les institucions penitenciàries.
23. El treball penitenciari: drets i deures. Treball i tractament. La relació laboral especial penitenciària: característiques i contingut. Suspensió i extinció de la relació laboral. El Centre dâ??Iniciatives per a la Reinserció. Els treballs ocupacionals no productius.
24. Lâ??assistència sanitària. Els programes dâ??intervenció i tractament de les drogodependències. Els programes dâ??intervenció amb malalts de SIDA. Salut mental i intervenció penitenciària.
25. Prestacions de lâ??Administració penitenciària. Higiene i alimentació. Lâ??acció social penitenciària. Lâ??assistència religiosa. Lâ??assistència postpenitenciària.
26. Relacions amb lâ??exterior. Comunicacions i visites. Permisos de sortida. Classes, durada i requisits. Procediment de concessió.
27. Formes especials dâ??execució de les penes. Diferents tipus dâ??internament. Especial consideració al compliment de les penes dâ??arrest de cap de setmana.
28. La llibertat condicional. Requisits, tramitació i revocació. Els beneficis penitenciaris i les seves classes. La redempció de penes pel treball.
29. El règim disciplinari: fonament, àmbit dâ??aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i determinació de les sancions. Procediment. Execució i compliment de sancions. Prescripció i cancelâ?¢lació. Les recompenses.
30. El control de lâ??activitat penitenciària pel Jutjat de Vigilància Penitenciària: funcions. Els recursos contra les seves resolucions. Normativa aplicable.
1. Lâ??organització dels centres penitenciaris: estructura. Ã?rgans colâ?¢legiats de govern: composició, funcions i normes de funcionament. Ã?rgans unipersonals de govern: director, subdirectors. Funcions.
32. El personal al servei de lâ??Administració penitenciària: peculiaritats del seu règim jurídic, cossos de funcionaris i funcions. Especial referència a les funcions assignades al cos de tècnics especialistes en les diferents unitats de servei.
 33. El règim administratiu dels establiments penitenciaris I. Lâ??oficina de règim: lâ??expedient personal de lâ??intern: estructura, documents i els diferents tràmits administratius.
34. El règim administratiu dels establiments penitenciaris II. Funcionament administratiu de lâ??oficina de servei interior. Redacció dâ??informes de fet, de recomptes i dâ??altres. Realització de tràmits relatius a les unitats de servei: ingressos, sortides, comunicacions i visites, recepció i sortida de paquets i encàrrecs.
35. El règim administratiu dels establiments penitenciaris III: lâ??oficina dâ??identificació. Obtenció i classificació dels dactilogrames. Oficina de direcció. Funcions de lâ??oficina de lâ??equip tècnic: els protocols.
36. El règim econòmic dels establiments penitenciaris: principis generals i règim patrimonial. La gestió dâ??economats, alimentació i vestuari. La custòdia de les pertinences dels interns. El peculi dels reclusos.

Metodología.
RequsistosREQUISITS:
  • Tenir la Nacionalitat Espanyola.
  • Posseir el títol de Batxillerat, de Formació Professional de Segon Grau, de Tí¨cnic Superior o qualsevol equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions dâ??obtenir-lo en la data en quí¨ acaba el termini de presentació de solâ?¢licituds
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Serveis Penitenciaris: Tí¨cnic Especialista de la Generalitat de Cataluña.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2023 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal