Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposicions a Auxiliar Administratiu de la Universitat de Barcelonafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposicions a Auxiliar Administratiu de la Universitat de Barcelona

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa.

L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El temari del curs està format pels següents temes:

1. Estructura i contingut de la Constitució espanyola de 1978.
2. Estructura i contingut de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
3. Els drets i deures fonamentals.
4. L’organització territorial de l’Estat.
5. El principis d’organització i actuació de les administracions públiques: eficàcia, jerarquia, descentralització, coordinació i submissió al dret.
6. Els òrgans de les administracions públiques segons la Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
7. Les fonts del dret públic: la llei i el reglament.
8. L’autonomia universitària.
9. Els principis generals de la llei orgànica d’universitats i la llei d’universitats Catalana.
10. L’estatut de la Universitat de Barcelona.
11. Estructura, organització i òrgans de govern de la Universitat de Barcelona.
12. El procediment administratiu.
13. L’acte administratiu.
14. El control de l’activitat administrativa: recursos administratius i control jurisdiccional.
15. Anàlisi i disseny de documents administratius: sol?licituds, certificats, anuncis, informes, resolucions i notificacions.
16. Els drets i deures dels ciutadans enfront de l’administració pública.
17. El sistema de funció pública i els drets i deures dels funcionaris públics.
18. Els principis generals dels contractes de les administracions públiques.
19. El contracte de treball a les administracions públiques.
20. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques.

MetodologíaEl procediment de selecció dels candidats és el de concurs oposició.

1. Fase de concurs

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els serveis efectius prestats en qualsevol administració pública en l’escala d’auxiliars administratius

2. Fase d’oposició

Està constituïda per cinc proves obligatòries i eliminatòries:

Primera prova: Consisteix a respondre un qüestionari preparat pel tribunal d’un màxim de 50 preguntes,
Segona prova: Consta de dos exercicis, que consisteixen a resoldre per escrit dos supòsits pràctics
Tercera prova: Coneixements de llengua catalana.
Quarta prova: De caràcter obligatori i eliminatori per als candidats que no tinguin la nacionalitat espanyola.
Cinquena prova: El tribunal realitzarà una entrevista per valorar les competències personals d’adequació al perfil de les places,
RequsistosPer ser admesos en el procés selectiu, els candidats han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola
b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d’educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE) o un d’equivalent.
d) Satisfer els drets d’examen.
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
f) No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposicions a Auxiliar Administratiu de la Universitat de Barcelona.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal