Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Centro de Estudios ADAMS

Psicòlegs Generalitat de Catalunyafavoritos

1 Opinión
Centro
Centro de Estudios ADAMS
Ver centro >

Adams es una empresa privada de formación presencial y distancia nacida en 1957. Nuestra finalidad es proporcionar a nuestros alumnos-clientes una enseñanza práctica que les capacite para obtener empleo y para promocionarse o recliclarse profesionalmente, en el ámbito de los sectores público y privado.

Las dos grandes áreas que delimitan la actividad que desarrolla ADAMS son la preparación de oposiciones e impartición de cursos profesionales.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Centro de Estudios ADAMS. Lo cursarás de Forma Presencial en Madrid en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Psicòlegs Generalitat de Catalunya

Introducción
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Licenciado o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.


Objetivos
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Licenciado o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.
Ejercicios
Segon la convocatoria anterior:

SISTEMA SELECTIU

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

FASE D’OPOSICIÒ
a) Primera prova.
Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici:
Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part general del temari publicat per la Resolució de 30 de juny de 1997, del director general de la Funció Pública (DOGC núm. 2426, de 4.7.1997).
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 50 minuts.

Segon exercici:
Consisteix a respondre un qüestionari de 120 preguntes amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari, publicat per la Resolució de 22 de gener de 1999, del secretari general d´Administració i Funció Pública (DOGC núm. 2821, de 5.2.1999).

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.
En ambdós exercicis, les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d´una resposta encertada. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte.

La qualificació de cada exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar cada exercici és de 5 punts.
El tribunal no haurà d´avaluar el segon exercici en el cas que l´aspirant hagi obtingut la qualificació de no apte en el primer exercici.
La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en cadascun dels exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat tots dos exercicis.

b) Segona prova.
Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici:
Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.
• Primera: s´hi avaluaran el domini de l´expressió escrita, per mitjà de la redacció d´un text de 200 paraules com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, psicòlegs.
• Segona: consisteix en la lectura en veu alta d´un text i una conversa sobre temes generals d´actualitat per tal d´avaluar l´expressió oral.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

La qualificació de l´exercici és d´apte o no apte.
Restaran exempts de la realització d´aquest exercici els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

També restaran exempts els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en un procés de selecció de personal per accedir a l´Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior que el requerit per aquesta convocatòria.
Així mateix, quedaran exempts els aspirants que hagin superat una prova o exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria, en algun dels processos selectius compresos dins l´oferta d´ocupació pública a què correspon aquesta convocatòria.

Segon exercici:
Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic d´aplicació dels coneixements del temari específic, elegit per l´aspirant d´entre els tres plantejats pel tribunal i emetre el corresponent informe de conclusions.

Per a la realització de l´exercici, els aspirants poden disposar del material i la documentació en suport paper que creguin convenient, llevat que el tribunal acordi el contrari.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 3 hores.

La qualificació d´aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.
El tribunal no haurà d´avaluar el segon exercici en el cas que l´aspirant hagi obtingut la qualificació de no apte en el primer exercici.
Per superar la prova caldrà haver superat cadascun dels exercicis.

La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal, que en donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior a l’oficina de convocatòries, en els llocs de realització de les proves, a les delegacions territorials del Govern, i es comunicaran a l’autoritat convocant.

c) Tercera prova.
Consta de dos exercicis.

Primer exercici: de caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
Per tal d´acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 1.6, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s´escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

El temps per a la realització d´aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d´aquest exercici és d´apte o no apte.
Restaran exempts de realitzar aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal, dins del termini de deu dies a comptar de l´endemà de la publicació de les qualificacions de la primera prova, els coneixements de llengua castellana, d´acord amb el que estableix la base 5.4.
El tribunal farà pública, si escau, la llista d´aspirants exempts de realitzar l´exercici juntament amb les qualificacions de la segona prova.

Segon exercici: de caràcter voluntari.
Consisteix a realitzar davant els membres del tribunal i, si s´escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, l´exercici voluntari d´acreditació dels coneixements de la llengua estrangera elegida per l´aspirant.

L´exercici consta de dues parts.
• Primera: consisteix en la realització d´una traducció directa per escrit d´un text en l´idioma escollit per l´aspirant, sense utilització de diccionari.
• Segona: consisteix a mantenir una conversa en l´idioma escollit per l´aspirant.

El temps per a la realització d´aquest exercici no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d´aquest exercici és d´1,5 punts com a màxim.
Només poden realitzar aquest exercici els aspirants que hagin fet constar expressament a la sol•licitud la llengua estrangera escollida (anglès, francès, alemany o italià), o ho indiquin dins el termini dels deu dies a comptar a partir de l´endemà de l´aprovació de la llista provisional d´aspirants admesos i exclosos.

La qualificació de la fase d´oposició es determinarà mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes a les proves.

Fase de concurs

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els serveis prestats en cossos o escales d´administració especial del grup A, psicòlegs, fins a la data de publicació de la convocatòria, ja sigui com a funcionari de carrera o en virtut d´un nomenament d´interí, d´un contracte de naturalesa laboral, d´un contracte administratiu transitori o d´un contracte administratiu de col•laboració temporal, en qualsevol administració pública, a raó de 0,15 punts per mes treballat, fins a un màxim de 9,9 punts, és a dir, el 33% de la puntuació total assolible a les proves obligatòries de la fase d´oposició. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.
Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.
En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase d´oposició.

Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs es faran públiques a l’oficina de convocatòries. Amb aquestes publicacions a l’oficina esmentada es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats, i s’iniciaran els terminis a efectes de possibles recursos.

La valoració provisional dels mèrits obtinguda pels aspirants en la fase de concurs es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la tercera prova.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Centro de Estudios ADAMS y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Centro de Estudios ADAMS

Ponte en contacto directamente con Centro de Estudios ADAMS para recibir información completa de Psicòlegs Generalitat de Catalunya.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Centro de Estudios ADAMS
© Iberestudios 2021 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal