Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposición a Policía Local Islas Balearesfavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposición a Policía Local Islas Baleares

Introducción
Lograr un puesto de trabajo fijo como Funcionario del Estado, de las Comunidades Autónomas o de Entes Locales, lo puede conseguir cualquier persona si se lo propone.  La Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales convocan constantemente multitud de plazas a las que pueden acceder quienes hayan preparado los temas de las pruebas exigidas. Por eso es muy importante iniciar con tiempo suficiente la preparación con antelación a la fecha de los exámenes.

No pierdas esta oportunidad de ser funcionario, tener un trabajo fijo y tener tiempo para disfrutar de ti y de los tuyos. Tienes al alcance gozar de un puesto de trabajo seguro e indefinido.
El temario está formado por:

Tema 1 La Constitució: concepte i característiques. La Constitució espanyola de 1978: significat, procés d'elaboració i característiques. Estructura i contingut de la CE de 1978.
Tema 2 Els drets i deures fonamentals en la CE de 1978. Naturalesa jurídica
i fonament. Evolució històrica i funcions. Regulació positiva: concepte i classificació. Sistemes de protecció o garantia i suspensió.
Tema 3 Organització territorial de l'Estat. Previsió constitucional. Classes
d'administracions territorials i característiques de cada una. Administració institucional i corporativa: plantejament general i classes.
Tema 4 L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Procés d'elaboració.
Estructura i contingut bàsic. Principis fonamentals. Competències de la comunitat autònoma de les Illes Balears. La reforma de l'Estatut.
Tema 5 Les entitats locals: concepte i característiques. Classes d'entitats locals i la legislació reguladora. El municipi: concepte i naturalesa jurídica. Elements del municipi. L'organització municipal. Competències municipals.
Tema 6 El personal al servei de l'Administració pública: concepte i classes. El funcionari públic: concepte i naturalesa jurídica de la relació funcionarial. Requisits per a l'accés a la funció pública.
Tema 7 Drets i deures dels funcionaris públics locals. Incompatibilitats.
Situacions administratives.
Tema 8 Règim disciplinari dels funcionaris públics. Pèrdua i extinció de
la condició de funcionari.
Tema 9 Formes d'activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa en l'activitat privada. La funció de policia.
Tema 10 La Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació. Disposicions estatutàries comunes. Característiques
de les policies locals.
Tema 11 La Llei orgànica 1/1992, de protecció de la seguretat ciutadana.
Competències municipals en seguretat ciutadana. Mesures de prevenció.
Catàleg de faltes.
Tema 12 Les fonts del dret espanyol. Principis de jerarquia i competència.
La llei. Concepte i requisits. Classes de lleis. Les disposicions del Govern
amb rang de llei.
Tema 13 Principis generals del dret penal. Conceptes de delicte i falta. Graus d'execució. Persones penalment responsables. Graus de participació. Causes modificatives de la responsabilitat penal.
Tema 14. Reglament general de circulació. Estructura i principals normes
de circulació.
Tema 15 Reglament general de conductors. Principis generals. Documentació dels conductors. Requisits, validesa i equivalències.

MetodologíaFASE D' OPOSICIÓ
 • Primer exercici; Els aspirants que no puguin acreditar documentalment els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell requerit en aquesta convocatòria específica mitjançant l'aportació d'un certificat oficial expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública (o els emesos per l'Institut Balear d'Administració Pública fins a la data de creació de l'esmentada Escola) o expedit o homologat per la Junta Avaluadora de Català, podran participar en aquesta prova específica per acreditar-los, el resultat de la qual es qualificarà d'«apte» o «no apte». La qualificació de «no apte» implicarà que la persona interessada no podrà continuar el procés selectiu.
 • Segon Exercici; De caràcter obligatori i eliminatori. Caldrà superar, amb una nota igual o superior a 5. Les proves físiques han de ser superades globalment, sempre que l'aspirant hagi superat un mínim de 4 proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior, i que en l'altra prova parcial la nota sigui igual o superior a 3, de manera que la mitjana total de les proves resulti igual o superior a 5 per ser «apte». Si la mitjana és inferior es considerarà «no apte».
 • Tercer Exercici; De caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta prova consta de dues parts:
  • Dictat en castellà d'un mínim de 100 paraules.
  • Dictat en català d'un mínim de 100 paraules.
 • Quart Exercici; De caràcter obligatori i eliminatori. Constarà de dues parts:
  • Primera. Contestar un qüestionari d'un mínim de 50 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives, sobre el següent temari de policia local:
  • Segona. Exercici en què es valorin els aspectes de comprensió i expressió oral de la llengua anglesa (nivell d'EGB, ESO).
 • Cinqué exercici; De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells d'aptitud i també en l'exploració de la personalitat i actituds dels aspirants amb la finalitat de determinar els perfils generals i específics que exigeix l'exercici del lloc de treball policíac. Caldrà respondre a una sèrie de tests d'aptitud i d'altres de personalitat dissenyats per un professional de la psicologia.
 • Proves médiques

RequsistosREQUISITS GENERALS:

a) Ser espanyol.
b) Tenir 18 anys complerts i no haver complert els 30. En cas d'excés, es compensaran a aquests únics efectes els serveis prestats com a policia local,
auxiliar de policia, policia turístic, policia de temporada, o en qualsevol dels cossos i forces de seguretat públics.
c) Estar en possessió del títol EGB, graduat escolar o equivalent.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi o redueixi el desenvolupament correcte de les funcions.
e) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.
h) Comprometre's mitjançant declaració jurada a dur armes i utilitzar-les si escau.
i) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant l'aportació certificat de nivell A, de coneixements orals de català, de la Junta Avaluadora de Català, de l'Escola Balear d'Administració Pública o un altre organisme reconegut a aquests efectes en la legislació vigent. En cas que no es
pugui acreditar s'ha de superar una prova equivalent. Els aspirants hauran
d'adjuntar aquest certificat a la sol•licitud. Els qui no l'hi adjuntin hauran de fer prova de català.
j) Haver pagat els drets d'examen en cada una de les modalitats d'accés
elegides.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposición a Policía Local Islas Baleares.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal