Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Policía Local de Ayuntamientos de Catalunyafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Policía Local de Ayuntamientos de Catalunya

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El temari és format per:

1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: Principis generals. Les llibertats i els drets dels ciutadans. L'organització política i territorial de l'Estat.
2. L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA: Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
3. LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL: L'organització municipal. Competències dels ajuntaments. El personal al servei dels ens locals.
4. LLEI ORGÀNICA DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT: Disposicions generals. Principis bàsics d'actuació. Els diferents cossos policials a l'Estat espanyol.
5. LLEI DE LES POLICIES LOCALS: Disposicions generals. Principis d'actuació i funcions. Estructura i organització de la policia local.
6. EL CODI PENAL: Concepte de delicte i de falta. De l'omissió del deure de socors. Delictes contra la seguretat del trànsit. Dels atemptats contra l'Autoritat, els seus agents i de la resistència i desobediència.
7. LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA: De les infraccions i sancions, de les mesures cautelars i de la responsabilitat.
8. REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ: Normes generals dels conductors. Normes sobre begudes alcohòliques.
9. REGLAMENT GENERAL DE VEHICLES: Autoritzacions. Registre de vehicles. Inspeccions tècniques de vehicles.
10. REGLAMENT GENERAL DE CONDUCTORS: Classes de permisos i llicències de conduir. Edat per obtenir els permisos i llicències. Vigència dels permisos i llicències per conduir.
11. LES ORDENANCES, ELS REGLAMENTS I ELS BANS: Concepte. Aprovació. Persones a qui obliguen. Control del seu compliment. Ordenances, reglaments i Bans de Banyoles.
12. CONEIXEMENTS GENERALS DE LA CIUTAT. Introducció històrica. Nuclis rurals. Nuclis urbans. Serveis i comunicacions. Característiques socials i culturals. Característiques i situació de les urbanitzacions.

MetodologíaFASE OPOSICIÓ
  • 1a. prova.- Aptitud física.
  • 2a. prova.- Cultura general.
  • 3a. prova.- Cas pràctic.
  • 4a. prova.- Coneixement de la llengua catalana.
  • 5a. prova.- Bateria de test psicotècnics.
  • 6a. prova.- Reconeixement mèdic.
  • 7a. prova.- Curs selectiu.
  • 8a. prova.- Període de pràctiques.

RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Ésser ciutadà espanyol, d'acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no passar dels 35.
c) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni haver estat separat del servei de l'administració mitjançant expedient disciplinari.
d) No tenir causes penals sense extingir ni estar declarat en rebel•lia. S'aplicarà el benefici de la rehabilitació sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
e) No tenir cap malaltia o defecte, físic o psíquic, que impedeixi l'exercici de les funcions.
f) Tenir una alçada mínima de 1,65 m. les dones i 1,70 m. els homes.
g) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de 1r grau o un altre d'equivalent o superior.
h) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Policía Local de Ayuntamientos de Catalunya.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal