Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposició Auxiliar d`Infermeria Hospitalària ICSfavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposició Auxiliar d`Infermeria Hospitalària ICS

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa.

L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El temari del curs està format pels següents temes:

  • Normativa legal administrativa
  • Organització de l'atenció hospitalària. Conceptes generals.
  • Cures d'infermeria als malalts hospitalitzats.
  • Problemes de salut específics
  • Protocols específics

MetodologíaFASE OPOSICIÓ

L'oposició consta dels tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori, el tribunal podrà determinar la realització d'un quart exercici de caràcter voluntari i no eliminatori

Primer exercici. Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari

Segon exercici. Consta de dues proves.

Primera prova: És la prova de coneixements de llengua catalana i consta de dues parts obligatòries:
Primera: s'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text
Segona: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral

Segona prova:
(exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).És la prova de coneixements de llengua castellana.

Tercer exercici. Consistirà en la resolució d'un o més supòsits pràctics relatius al contingut del temari,
Quart exercici: Consistirà en una entrevista personal

FASE CONCURS

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l'oposició.
RequsistosEls requisits per poder accedir a aquest lloc de treball són:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea
b) Haver complert 18 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol oficial corresponent que habiliti per a l'exercici professional en la categoria objecte de convocatòria.
d) Aptitud psicofísica per a l'exercici professional de la categoria de DUI/ATS,
e) No haver estat separat a causa d'expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques,
f) Haver satisfet la taxa d'inscripció corresponent.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposició Auxiliar d`Infermeria Hospitalària ICS.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal