Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposició Auxiliar d`Infermería d`Atenció Primària ICSfavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposició Auxiliar d`Infermería d`Atenció Primària ICS

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa.

L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El temari del curs està format pels següents temes:

Tema 1: L’Institut Català de la Salut.
Tema 2: La reforma de l’atenció primària de salut.
Tema 3: L’Ordre de 6 de maig de 1990, d’aprovació del reglament marc de funcionament dels equips d’atenció primària.
Tema 4: L’Ordre de 10 de juny de 1997, sobre fixació de criteris per a la determinació dels recursos humans dels equips d’atenció primària.
Tema 5: L’Estatut de personal sanitari no facultatiu de la Seguretat Social, funcions, drets, deures, règim disciplinari.
Tema 6: El Pla de salut de Catalunya.
Tema 7: Residus sanitaris.
Tema 8: El programa de la sida.
Tema 9: El programa Vida als anys.
Tema 10: El treball en equip en l’atenció primària de salut.
Tema 11: Sistemes de registre en l’atenció primària.
Tema 12: Avaluació i garantia de qualitat en l’atenció primària.
Tema 13: Odontologia preventiva.
Tema 14: Dentició temporal i permanent.
Tema 15: Càries dental.
Tema 16: Instrumental odontològic i instrumentació.
Tema 17: Higiene.
Tema 18: Mecanismes preventius del fluor.
Tema 19: Higiene laboral.

MetodologíaL’oposició consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici. Consistirà en la resolució d’un qüestionari tipus test

Segon exercici: Consta de dues proves.

Primera prova: és la prova de coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries:
Primera: s’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text
Segona: s’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta.
Segona prova: (exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). És la prova de coneixements de llengua castellana.

FASE CONCURS

El concurs no tindrà caràcter eliminatori i consistirà en la valoració dels mèrits aportats per les persones que hagin superat l’oposició.
RequsistosEl requisits que han de complir els aspirants són:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’altres estats membres de la Unió Europea,
b) Haver complert els 18 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol oficial corresponent que habiliti per a l’exercici professional en la categoria a la qual s’opta.
d) Aptitud psicofísica per a l’exercici professional de la categoria corresponent, e) No haver estat separat a causa d’expedient disciplinari dels serveis de cap de les administracions públiques,
f) Haver satisfet les taxes d’inscripció per a la categoria corresponent.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposició Auxiliar d`Infermería d`Atenció Primària ICS.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal