Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Centro de Estudios ADAMS

Mossos d Esquadra Generalitat de Catalunyafavoritos

1 Opinión
Centro
Centro de Estudios ADAMS
Ver centro >

Adams es una empresa privada de formación presencial y distancia nacida en 1957. Nuestra finalidad es proporcionar a nuestros alumnos-clientes una enseñanza práctica que les capacite para obtener empleo y para promocionarse o recliclarse profesionalmente, en el ámbito de los sectores público y privado.

Las dos grandes áreas que delimitan la actividad que desarrolla ADAMS son la preparación de oposiciones e impartición de cursos profesionales.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Centro de Estudios ADAMS. Lo cursarás de Forma Presencial en Madrid en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Mossos d Esquadra Generalitat de Catalunya

Introducción
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Graduado escolar o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.


Objetivos
OBJETIVOS:
La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Graduado escolar o equivalente.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.
Ejercicios
Segon la convocatoria anterior

SISTEMA SELECTIU
Proves selectives, curs selectiu i període de pràctiques.

A) PRIMERA FASE: PROVES SELECTIVES, OBLIGATÒRIES I ELIMINATÒRIES.

PRIMERA PROVA. Consistirà en la realització dels següents exercicis i proves:

a) Exercici de coneixements: respondre 60 preguntes tipus test en relació amb el temari de la convocatòria, en el termini d´1 hora i 15 minuts. La puntuació d´aquest exercici serà entre 0 i 10 punts.

b) Prova aptitudinal: realització d´una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant. La puntuació d´aquesta prova serà entre 0 i 10 punts.

c) Prova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social. La qualificació d´aquesta prova serà d´apte/a o no apte/a.
Per a la superació d´aquesta primera prova, la persona aspirant haurà d´obtenir un mínim de 5 punts en l´exercici de coneixements, un mínim de 5 punts en la prova aptitudinal i la qualificació d´apte/a en la prova de personalitat.

SEGONA PROVA.

1. Antropometria
Es comprovarà en una única crida en un dia i hora determinats que la persona aspirant compleix els requisits mínims d´alçada i d´índex de massa corporal:
a) seran excloses les persones que no reuneixin el requisit de l´alçada establert a la base 2.1.d. (Tenir una alçada mínima d´1,70 m els homes i 1,60 m les dones).
b) Seran excloses les persones que tinguin l´índex de massa corporal de Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En el cas que s´observi un desenvolupament muscular important, s´admetrà un marge de tolerància d´un 5%. L´índex de massa corporal s´estima mitjançant l´índex de Quetelet (pes en kg dividit per l´alçada al quadrat en metres).
En el supòsit que la persona aspirant no compleixi aquests requisits en una primera observació es realitzarà un segona observació per l´equip mèdic responsable per tal de verificar l´alçada i l´índex de massa corporal. Així mateix es realitzarà una nova observació quan el membre del Tribunal Qualificador present a la prova ho determini.

2. Exercicis físics.
Les persones aspirants que compleixin els requisits d’Antropometria hauran de superar els exercicis físics.
Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva.
Consistirà en la realització dels següents exercicis físics:
1. Flexió de braços (força estàtica de l’extremitat superior).
2. Circuit d’agilitat
3. Tracció general (força estàtica general)
4. Cursa de llançadora(resistència aeròbica)
Valoració: Cada exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. La puntuació final de cada aspirant s’obtindrà dividint entre quatre la suma total de punts aconseguits en cadascun d’ells i quedaran eliminats de l’oposició els qui no assoleixin una puntuació mínima de 5 punts.

Comprovació de les causes d´exclusió mèdiques
La comprovació per determinar que la persona aspirant no està inclosa en cap de les exclusions mèdiques indicades a l´annex 5 de la convocatòria, comportarà un reconeixement mèdic. En aquest s´aplicaran les tècniques mèdiques d´ús convencional que es considerin oportunes, una analítica d´orina i les exploracions o proves complementaries que els metges, designats pel tribunal qualificador, creguin oportunes. Cada una de les proves a realitzar es faran en una única crida en els dies i hores que es determinin.
Les persones aspirants hauran d´emplenar un qüestionari relatiu al seu estat de salut que se´ls lliurarà el dia del reconeixement mèdic.
El fet de no emplenar el qüestionari, així com l´omissió intencionada i/o la falsedat de les dades sol•licitades, comportarà l´exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.
Les persones aspirants que tinguin alguna de les causes d´exclusió establertes a l´annex 5 de la convocatòria, quedaran excloses del procés selectiu.
Aquesta comprovació de les causes d´exclusió mèdica es realitzarà de forma independent després de la prova d´exercicis físics i, si escau, paral•lelament al desenvolupament de la tercera prova.

TERCERA PROVA: coneixements de llengua catalana.
La prova consta de dues parts:
Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció
d’una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en grau adequat amb les funcions de
les places objecte d’aquesta convocatòria.
Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

Aquest exercici tindrà una durada màxima d’1,30 hores per a la primera part i
de 10 minuts per a la segona.

La qualiicació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.
Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin
documentalment, abans de l’inici de la prova esmentada, estar en possessió del nivell intermedi de català (B) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o equivalent. Així mateix, restaran exemptes de la realització de la prova, les persones aspirants que acreditin documentalment abans de l’inici de la prova esmentada que han participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2008.

QUARTA PROVA: Prova d´adequació psicoprofessional. Consistirà en la realització de les subproves següents:
a) Primera subprova: Proves psicotècniques orientades a avaluar l´adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.
Avaluades les proves psicotècniques, el tribunal qualificador fixarà els criteris que determinin quines persones aspirants han de realitzar la segona subprova, i farà publica la llista de les persones aspirants convocades.
b) Segona subprova: entrevista, per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l´adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat.
La qualificació d´aquesta prova serà apte/a o no apte/a.

B) SEGONA FASE: CURS SELECTIU A L´INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
Passarà a aquesta fase, segons l´ordre de la puntuació obtinguda en la primera, un nombre de persones aspirants que no podrà ultrapassar en aquesta convocatòria un màxim de 1.100 aspirants.
Aquesta segona fase consistirà en la superació d´un curs selectiu de formació bàsica policial d´una durada no superior a nou mesos. Durant aquest període les persones aspirants perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C2, i es troben en situació d´alta en el règim general de la Seguretat Social.
Per superar el curs de formació bàsica a l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya i d´acord amb els criteris d´avaluació aprovats per Resolució del seu director, la persona aspirant haurà d´obtenir una puntuació mínima de 35 punts sobre un màxim de 70 punts a l´avaluació acadèmica i, a partir de l’observació de la conducta de l´aspirant durant el curs, la qualificació d´apte en l´avaluació del seu perfil de competències i actituds de servei.

C) TERCERA FASE: PRÀCTIQUES
Passarà a aquesta fase, segons l´ordre de puntuació obtinguda per la suma de les puntuacions de la fase d´oposició i del curs selectiu a l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un nombre de persones aspirants que mai no podrà ultrapassar el de les 980 places, objecte de convocatòria.
Les persones aspirants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori d´un mínim de dotze mesos de durada, dividit en períodes avaluables de tres mesos, de servei efectiu en un lloc de treball que determini la Direcció General de Policia, idoni per a l´obtenció del nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en pràctiques. La qualificació d´aquesta fase serà d´apte o no apte.
Durant aquest període les persones aspirants perceben les retribucions bàsiques i les complementàries del personal funcionari del cos de mossos d´esquadra de la categoria de mosso/a i es troben en situació d´alta en el règim general de la Seguretat Social.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Centro de Estudios ADAMS y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Centro de Estudios ADAMS

Ponte en contacto directamente con Centro de Estudios ADAMS para recibir información completa de Mossos d Esquadra Generalitat de Catalunya.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Centro de Estudios ADAMS
© Iberestudios 2023 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal