Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Guarda Forestal de la Diputación Provincial de Barcelonafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Guarda Forestal de la Diputación Provincial de Barcelona

El temari és format per:

Temari general
 • 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
 • 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
 • 3. La província i el municipi. Organització i competències. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.
 • 4. Drets i deures dels funcionaris públics locals.
Temari específic
 • 1. La geografia de Catalunya. Divisió territorial i administrativa, relleu i demografia.
 • 2. El medi físic i el paisatge de les serralades litoral i prelitoral de Catalunya.
 • 3. El clima de Catalunya. Aparells d’amidament i interpretació meteorològica.
 • 4. Els espais naturals protegits a Catalunya. Situació actual.
 • 5. La figura del parc natural dins l’ordenament legal vigent.
 • 6. Situació actual de la gestió forestal a Catalunya. Normes que regulen l’activitat del sector.
 • 7. Lleis i normes que regulen l’activitat cinegètica.
 • 8. Espècies protegides. Espècies més freqüents a l’àrea mediterrània de flora i fauna protegides per la llei.
 • 9. Els principals conreus agrícoles de la província de Barcelona.
 • 10. Prevenció i extinció d’incendis. Organismes i entitats competents. Organització dels treballs de prevenció i d’extinció.
 • 11. Activitats que tenen lloc en el medi natural i que requereixen llicència municipal.
 • 12. Socorrisme i primers auxilis. Atencions que cal dispensar a una persona afectada de: fred, esgotament físic, hemorràgia, fractura, picada, cremada i contusió.
 • 13. Formes de representació del relleu. Cartografia: significat de les escales, de les corbes de nivell i simbologia més comuna.
 • 14. Limitacions a la circulació de vehicles en el medi natural. Disposicions legals aplicables.
 • 15. Els usos turístics en els parcs naturals. Característiques de la demanda i l’oferta.
 • 16. Les activitats pedagògiques en els espais naturals protegits. Equipaments i programes.

MetodologíaFASE D' OPOSICIÓ

Consta de tres proves de caràcter obligatori, una de teòrica, un exercici de coneixements de català i una altra de pràctica.

Primera prova:
 • El primer exercici consisteix a respondre per escrit un qüestionari amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari general que per a cada grup de titulació s’especifica en annex a aquestes bases. El nombre de preguntes que integren aquest qüestionari es de 10. 
 • El segon exercici consisteix a respondre per escrit, en el temps que determini el Tribunal, un qüestionari de preguntes sobre el contingut del temari específic del procés selectiu.

Segona prova: consisteix en un exercici de coneixements de català. La qualificació d’aquest exercici és d’apte o no apte; els/les aspirants que siguin considerats/des no aptes restaran eliminats/des del procés.

Tercera prova: La prova pràctica consisteix en la redacció i defensa oral d’un projecte, memòria o estudi, en la realització d’un supòsit pràctic o en l’execució d’un treball vinculat a les funcions pròpies de les places a proveir.
Les proves teòrica i pràctica són eliminatòries i es qualificaran sobre un màxim de 10 punts cadascuna. L’aspirant que no obtingui un mínim de 5 punts en cadascuna de les proves en serà automàticament eliminat/da.
RequsistosREQUISITS GENERAL

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
b) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s’exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
c) Haver complert divuit anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
d) Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent
Els/les aspirants estrangers han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
e) El compliment de les condicions específiques per a l’exercici de les funcions s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i a les condicions que puguin determinar cadascuna de les bases específiques de les convocatòries.
f) Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (certificat B) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents.
g) Posseir el permís de conducció de la classe B.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Guarda Forestal de la Diputación Provincial de Barcelona.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal