Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Fisioterapeuta ICSfavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Fisioterapeuta ICS

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El temari és format per:
 • Tema 1: El Departament de Salut. El Servei Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut. Estructura directiva de les institucions hospitalàries.
 • Tema 2: Estatut de personal sanitari no facultatiu.
 • Tema 3: El Pla de Salut de Catalunya.
 • Tema 4: Plexe lumbo-sacre. Constitució i significat funcional.
 • Tema 5: Concepte i mecanismes de les fractures. Tractament de fisioteràpia i fisiopatologia de la formació del call ossi.
 • Tema 6: Conceptes d'atròfia i hipertròfia. Complicacions generals.
 • Tema 7: Fractures d'húmer. Fractures de cúbit i radi. Tractament de fisioteràpia.
 • Tema 8: Fractures de pelvis. Tractament de fisioteràpia.
 • Tema 9: Espina bífida. Concepte i tractament de fisioteràpia.
 • Tema 10: Patologia traumàtica de genoll.
 • Tema 11: Patologia traumàtica d'espatlla.
 • Tema 12: Patologia traumàtica de turmell.
 • Tema 13: Fractures de fèmur. Tractament de fisioteràpia.
 • Tema 14: Malalties òssies de creixement.
 • Tema 15: Patologia traumàtica de columna vertebral.
 • Tema 16: Tècniques de transferències en patologia traumàtica i patologia neurològica.
 • Tema 17: Tècniques de fisioteràpia en el tractament de l'edema i linfoedema.
 • Tema 18: Ortesis. Tipus i indicacions.
 • Tema 19: Fisioteràpia domiciliària. Indicacions.
 • Tema 20: Mobilitzacions passives. Principis bàsics. Indicacions i contraindicacions.
 • Tema 21: Classificació dels corrents elèctrics segons la seva freqüència. Tècniques d'aplicació.
 • Tema 22: Corrents de freqüència baixa i mitjana. Indicacions i contraindicacions.
 • Tema 23: Laserterapia. Indicacions, contraindicacions i aplicacions.
 • Tema 24: Magnetoterapia. Indicacions, contraindicacions.
 • Tema 25: Bases fisiològiques del massatge i els seus efectes.
 • Tema 26: Teràpia manual. Principis bàsics. Indicacions i contraindicacions.
 • Tema 27: Sudeck.
 • Tema 28: Tècniques de fisioteràpia en el tractament de cremades.
 • Tema 29: Hemiplegia flàccida i hemiplegia espàstica. Tractament postural i de fisioteràpia.
 • Tema 30: Valoració funcional i tractament de Parkinson.
 • Tema 31: Malaltia de Pierre-Marie. Valoració funcional i tractament de fisioteràpia.
 • Tema 32: Esclerosi en placa. Objectius del tractament.
 • Tema 33: Aspectes psicològics dels discapacitats.
 • Tema 34: Amputats. Objectius i tractament de fisioteràpia
 • Tema 35: EPOC. Fisioteràpia respiratòria.
 • Tema 36: Fibrosi pulmonar, malalties professionals. Tractament de fisioteràpia.
 • Tema 37: Objectius de la fisioteràpia respiratòria.
 • Tema 38: Fisioteràpia respiratòria en cirurgia toràcica.
 • Tema 39: Fisioteràpia en patologia isquèmica.
 • Tema 40: Fisioteràpia en patologia de cirurgia cardíaca.
 • Tema 41: Psicomotricitat en la tercera edat.
 • Tema 42: Psicomotricitat en el nen. Objectius de fisioteràpia.
 • Tema 43: Artrosi, coxartrosi i gonartrosi. Tractament de fisioteràpia
 • Tema 44: Reumatismes inflamatoris. Tractament i objectius de fisioteràpia.
 • Tema 45: Patologia de parts toves.
 • Tema 46: Artritis. Tractament de fisioteràpia.
 • Tema 47: Modificacions morfoestàtiques durant l'embaràs. Reeducació musculoesquelètica urogenital durant el puerperi.
 • Tema 48: Tractament de fisioteràpia de l'escoliosi. Tipus i explicació.
 • Tema 49: Fisiologia de la respiració aplicada al tractament de l'escoliosi.
 • Tema 50: Cinesiologia. Tipus. Indicacions i contraindicacions.
 • Tema 51: Articulació del genoll.
 • Tema 52: Crioterapia. Hidroteràpia. Termoteràpia. Indicacions terapèutiques.
 • Tema 53: Ultrasons. Indicacions terapèutiques.
 • Tema 54: Balanç muscular i articular. Tècnica.
 • Tema 55: Columna vertebral. Vèrtebra tipus, múscul i lligament.
 • Tema 56: Iontoforesis. Tècnica d'aplicació i dosi de tractament.

MetodologíaFASE OPOSICIÓ

L'oposició consta dels dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori

Primer exercici; Consta de dues proves de caràcter obligatori i eliminatori. Les persones aspirants que facin la primera prova i no facin la segona seran declarades no presentades en el primer exercici. Així mateix, no podran presentar-se a la segona prova les persones que no hagin fet la primera.
 • Primera prova: Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari que figura a l'annex 4 d'aquesta convocatòria, en un període de temps no superior a 120 minuts, que el tribunal fixarà prèviament.
 • Segona prova: Consistirà en la realització d'un o més supòsits pràctics relatius al contingut del temari que figura a l'annex 4 en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament, no superior a 120 minuts.
Segon exercici; Consta de dues proves
 • Primera prova: És la prova de coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries:
  • Primera: s'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria, i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
  • Segona: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.
 • Segona prova (exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola): És la prova de coneixements de llengua castellana.

Tercer exercici; de caràcter voluntari i no eliminatori. Consistirà en una entrevista personal que versarà sobre la trajectòria professional de les persones aspirants en relació amb el contingut funcional de les places objecte de convocatòria.
RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o ostentar el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o tenir reconegut aquest dret per norma legal.
També podran ser admesos, qualsevulla que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols com dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb l'establert als articles 2 i 3 del Reial decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
En qualsevol cas, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu ni ostentin el dret a la lliure circulació de treballadors conforme al Tractat de la Unió Europea o a altres tractats ratificats per Espanya o tinguin reconegut aquest dret per norma legal, han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti:
La seva nacionalitat.
El vincle de parentiu amb el nacional d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
Pel que fa als descendents més grans de 21 anys, el fet de viure a càrrec del nacional d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
Declaració jurada o promesa feta pel nacional de l'estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.
b) Haver complert 18 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol oficial corresponent que habiliti per a l'exercici professional en la categoria objecte de convocatòria. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
d) Aptitud psicofísica per a l'exercici professional de la categoria objecte d'aquesta convocatòria, acreditada per un reconeixement mèdic fet al centre que l'Institut Català de la Salut determini. Aquest requisit es formalitzarà una vegada adjudicada la plaça, de manera que la presa de possessió restarà condicionada a la superació d'aquest requisit.
e) No haver estat separat a causa d'expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de funcions públiques.
Si es tracta de persones amb nacionalitat de la resta d'estat membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu o dels estats als quals, en virtut del Tractat de la Unió Europea, d'altres tractats ratificats per Espanya o de norma legal els sigui aplicable la lliure circu
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Fisioterapeuta ICS.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal