Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Cuerpo Superior de la Generalitat de Cataluñafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Cuerpo Superior de la Generalitat de Cataluña

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El programa és format per:
 • I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat
 • II. L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració
 • III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions
 • IV. L'Administració pública. El dret administratiu
 • V. Organització i funció pública. El dret del treball
 • VI. Estadística
 • VII. Sistemes d'informació
 • VIII. Gestió pressupostària i financera. Hisenda pública

MetodologíaFase Oposició

Primera prova: 3 exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:
 • Primer Exercici: Qüestionari de 50 preguntes amb quatre respostes alternatives de les quals només una es correcta, sobre el contingut de tot el temari.
 • Segon exercici: Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre el contingut de tot el temari per als aspirants que participin en el torn lliure.
 • Tercer exercici: Consisteix a desenvolupar per escrit un tema genèric, elegit per l'aspirant d'entre els dos proposats pel tribunal, de relació de diverses qüestions contingudes en tot el temari.

Segona Prova:
3 exercicis:

 • Primer Exercici: Obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic d'aplicació dels coneixements del temari requerits en la primera prova que serà elegit per l'opositor entre dos de plantejats pel tribunal.
 • Segon exercici: Obligatori. Qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta en l'annex 4, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'Administració de la Generalitat.
 • Tercer exercici: Obligatori i eliminatori. Llengua catalana. Exempt si es té nivell C.

Tercera prova: 2 exercicis
 • Primer exercici: de caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola:
 • Segon exercici: de caràcter voluntari: L'exercici voluntari d'acreditació dels coneixements de la llengua estrangera elegida per l'aspirant (anglès, francès, alemany o italià) L'exercici consta de dues parts.
 • Primera: consisteix en la realització d'una traducció directa per escrit d'un text en l'idioma escollit per l'aspirant, sense utilització de diccionari.
 • Segona: consisteix a mantenir una conversa en l'idioma escollit per l'aspirant.

RequsistosRequisits:

a) Nacionalitat:
1) Ser ciutadà espanyol, o,
2) Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
b) Edat: haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació.
c) Titulació: estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol acadèmic oficial exigit per a l'ingrés en cada cos o escala, de conformitat amb el que estableixin les bases específiques. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
d) Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
e) Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Cuerpo Superior de la Generalitat de Cataluña.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2023 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal