Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Cuerpo de Maestros. Especialidad: Educación Infantilfavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Cuerpo de Maestros. Especialidad: Educación Infantil

Temari del programa:

General:
 • TEMA 1La Constitució i el dret a l'educació. Competències de l'Estat i de les Comunitats Autònomes en la legislació vigent: ensenyaments comuns i desenvolupaments curriculars. Concreció en els projectes educatius. El Sistema Educatiu en la Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació. La seva estructura: Educació Preescolar, Ensenyaments escolars i Ensenyaments Universitaris. Nivells i etapes d'Educació Preescolar, Infantil i Primària. Principis generals, objectius, organització i avaluació. Promoció i atenció a la diversitat.
 • TEMA 2 Característiques bàsiques del desenvolupament psicoevolutivo de la infància. El desenvolupament de les capacitats sensorials, cognitives, afectives i socials dels nens fins als dotze anys. El desenvolupament del llenguatge. El cos i el moviment com mitjans d'expressió i comunicació. Imatge i esquema corporal. Desenvolupament de les nocions espacials i temporals. El joc i el desenvolupament de la capacitat creadora.
 • TEMA 3 Funció docent. La tutoria. Referències en la Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació. LA programació didàctica, aplicació dels principis psicopedagògics; l'enfocament globalitzador. Condicions necessàries per a l'aprenentatge: desenvolupament de les estratègies de motivació i organització del treball individual i en equip dels alumnes. L'esforç i la responsabilitat en el treball. Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • TEMA 4 Elements comuns del curriculum: els valorin personals i socials, les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, el foment de la lectura. La seva importàncies per a l'elaboració del projecte educatiu i de les programacions. Recursos didàctics. Criteris per a la seva selecció i utilització Preescolar, Infantil i Primària.

Específic:

 • TEMA 1Característiques generals del nen i la nena fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil en el primer any de vida. El paper dels adults.
 • TEMA 2 El desenvolupament psicomotor en els nens i nenes fins als sis anys. La psicomotricidad en el currículum de l'educació infantil. La sensació i percepció com font de coneixements. L'organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa.
 • TEMA 3 El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nens i nenes de zero a sis anys. Aportacions de distints autors. La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.
 • TEMA 4 El nen descobreix als altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L'escola com institució socializadora. El paper del centre d'Educació Infantil en la prevenció i intervenció amb nens i nenes en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup.
 • TEMA 5 Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. L'observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes.
 • TEMA 6 Influència de les principals corrents pedagògiques i psicològiques en l'Educació Infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica.
 • TEMA 7 La família com primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte a l'educació infantil. Període d'adaptació dels nens i nenes al centre educatiu. Relacions entre la família i l'equip docent.
 • TEMA 8 Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. Prevenció d'accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa.
 • TEMA 9 Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb l'alimentació. Les hores per a mejar com moments educatius.
 • TEMA 10 L'educació sexual en l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per a evitar la discriminació de gènere.
 • TEMA 11 Consecució de les capacitats generals de l'etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d'educació infantil.
 • TEMA 12 Principis d'intervenció educativa en educació infantil. L'enfocament globalitzador. Sentit i significatividad de l'aprenentatge. Una metodologia basada en l'observació i en l'experimentació. La seva concreció en el marc del projecte curricular.
 • TEMA 13 La programació en el primer cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als nens i nenes de zero a tres anys.
 • TEMA 14 La programació en el segon cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i propostes metodològiques més adequades per a aquest cicle. Les distintes unitats de programació. La continuïtat entre l'educació infantil i primària. Mesures curriculars i vies de coordinació.
 • TEMA 15 La funció del mestre o mestra en educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre el nen i l'educador. EL mestre com membre de l'equip educatiu i en la seva relació amb les famílies.
 • TEMA 16 L'organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i temporal. Ritmes i rutines quotidianes. L'avaluació dels espais i del temps.
 • TEMA 17 Equipament, material didàctic i materials curriculars en educació infantil. Selecció, utilització i avaluació dels recursos materials.
 • TEMA 18 El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l'expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.
 • TEMA 19 L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua en l'educació infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i l'expressió oral. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.
 • TEMA 20 La literatura infantil. El conte el seu valor educatiu. Criteris per a seleccionar, utilitzar i narrar contes orals i escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca de l'aula.
 • TEMA 21 L'educació musical en l'educació infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular.
 • TEMA 22 Evolució de l'expressió plàstica en els nens i nenes. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i d'avaluació de l'expressió plàstica. Models i estereotips.
 • TEMA 23 L'expressió corporal. El gest i el moviment. L'expressió corporal com ajuda en la construcció de la identitat i de l'autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques.
 • TEMA 24 La influència de la imatge en el nen. La lectura i interpretació d'imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i utilització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l'educació infantil.
 • TEMA 25 Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament lògic-matemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l'etapa d'educació infantil.

MetodologíaFASE OPOSICIÓ
 • Primera prova: Prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola.
 • Segona prova: Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.
 • Tercera prova: La prova consistirà en la resolució d'un supòsit contextualitzat, triat per l'aspirant entre tres que presentarà el tribunal. La resolució del supòsit consistirà en fer la justificació teòrica i la formulació d'una proposta pràctica concreta.

RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Ser espanyol, tenir la nacionalitat d'altres estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
b) Tenir divuit anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació forçosa dels funcionaris.
c) Estar en possessió, o reunir les condicions per a l'expedició, d'alguna de les titulacions que per a cada cos determina aquesta base. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió de mestre o de professor d'educació secundària, ambdós casos per part del Ministeri d'Educació i Ciència.
d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
Els aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.
f) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos al qual vol ingressar.
g) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, d'alguna de les titulacions següents: mestre, diplomat en professorat d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Cuerpo de Maestros. Especialidad: Educación Infantil.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal