Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Celadores ICSfavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Celadores ICS

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El programa és format per:
 • Tema 1 Els drets i deures fonamentals constitucionals.
 • Tema 2 Principis generals de la Llei general de sanitat i de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya.
 • Tema 3 Organització de l'Institut Català de la Salut.
 • Tema 4 Organització de la Divisió d'Atenció Hospitalària i de la Divisió d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut.
 • Tema 5 Drets i deures dels zeladors de les institucions sanitàries de la Seguretat Social gestionades per l'Institut Català de la Salut.
 • Tema 6 Funcions pròpies de la categoria de zelador.
 • Tema 7 Els drets i deures del ciutadà en front de l'Administració.
 • Tema 8 Atenció a l'administrat: Acollida i informació.
 • Tema 9 Primers auxilis. Actuacions en casos d'emergència. Mobilització de malalts.
 • Tema 10 Nocions bàsiques de posada en marxa i aturada d'instal?lacions d'electricitat, gas, aigua, calefacció i aire condicionat, així com d'obertura i tancament de centres sanitaris. Introducció a la informàtica.

MetodologíaFASE OPOSICIÓ

L'oposició consta dels exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.
 • Primer exercici. Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari que figura a l'annex 3 d'aquesta
 • Segon exercici. Consta de dues proves.
  • Primera prova: És la prova de coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries:
 • Primera: s'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 80 paraules i d'un màxim de 100 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria, i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
 • Segona: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.
 • Segona prova: exclusivament per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. És la prova de coneixements de llengua castellana

RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea.
b) Haver complert els 18 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del certificat d'estudis primaris, certificat d'escolaritat d'educació general bàsica, de l'acreditació d'escolarització (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo.
d) Aptitud psicofísica per a l'exercici professional de la categoria objecte d'aquesta convocatòria, acreditada per reconeixement mèdic fet al centre que l'ICS determini.
e) No haver estat separat per causa d'expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per al desenvolupament de funcions públiques.
g) Exclusivament pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. Aquests aspirants han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti:
 • La seva nacionalitat
 • El vincle de parentiu amb el nacional d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Pel que fa als descendents majors de 21 anys, el fet de viure a càrrec del nacional d'un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 • Declaració jurada o promesa feta pel nacional de l'estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en la qual manifesti fefaentment que no està separat de dret del seu cònjuge.
 • Hauran d'acreditar mitjançant declaració jurada o promesa que no es troben sotmesos a sanció disciplinaria o condemna penal que impedeixi, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Celadores ICS.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal