Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Bomberos de la Generalitat de Cataluñafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Bomberos de la Generalitat de Cataluña

El temari és format per:
 • Tema 1: Legislació
 • Tema 2: Legislació
 • Tema 3: Física
 • Tema 4: Física del foc
 • Tema 5: Agents extintors
 • Tema 6: Mecànica
 • Tema 7: Química
 • Tema 8: Risc Químic
 • Tema 9: Hidràulica
 • Tema 10: Mecànica vehicles
 • Tema 11: Prevenció i protecció contra incendis
 • Tema 12: Atenció sanitària
 • Tema 13: Construcció
 • Tema 14: Construcció
 • Tema 15: Electricitat
 • Tema 16: Cartografia
 • Tema 17: Geografia física
 • Tema 18: Coneixement del territori català
 • Tema 19: Meteorologia

MetodologíaFASE OPOSICIÓ
 • Primera prova: Prova d'aptitud i de coneixements. Consta de tres exercicis.
 • Primer exercici: avaluació de l'aptitud.
 • Segon exercici: qüestionari.
 • Tercer exercici: coneixements de llengua catalana Consta de dues parts.
  • Primera part: consisteix en un exercici escrit on s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua per mitjà d'exercicis lògics de coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats amb les funcions de les places objecte d'aquesta convocatòria.
  • Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una conversa i algunes situacions comunicatives generals adequades a les funcions de les places. 
Per superar la prova d'aptitud i coneixements cal superar els tres exercicis.
Tercera prova: prova de conducció de vehicles pesants i lleugers.
 • Quarta prova: Reconeixement mèdic.

RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com de les persones amb nacionalitat dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb l'article 1 de la Llei 17/1993, de 23 de desembre, d'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d'estats membres de la Unió Europea, en la redacció donada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.
Igualment, s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els quals sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.
En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.
b) Haver complert 18 anys i no haver complert els 35 anys.
c) Posseir el títol de formació professional de primer grau, de graduat/ada escolar, de graduat/ada en educació secundària (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
d) Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
f) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal