Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Bomberos Ayuntamieto de Barcelonafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Bomberos Ayuntamieto de Barcelona

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El programa és format per:

Part general
1) La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.
2) La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.
3) L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Idea general. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.
4) El Municipi: Elements que l'integren. L'Ajuntament i els seus òrgans de govern.
5) Els funcionaris de l'Administració Local: Classes, deures i drets.
6) La protecció civil a l'Ajuntament de Barcelona: organització. Plans d'emergència.

Part especifica:
1) Teoria del foc: Foc o combustió. Elements del foc. Tipus de combustible. Comburent. Energia d'activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió.
2) Classificació dels focs. Transmissió de calor: Classes de focs. La transmissió del calor.
3) Propagació d'un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d'actuar.
4) Agents i productes extintors: Extinció d'incendis, agents o productes extintors.
5) Tipus d'extintors instal?lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d'unió entre mànegues. Motobombes. Autobombes. Causa per la qual s'efectua l'aspiració en una bomba. Efectes de l'entrada d'aire. Instal?lacions fixes d'extinció.
6) Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d'impulsió. Denominació dels extintors segons l'agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).
7) Primers auxilis. Concepte i principis. P.A.S. Valoració del ferit: Signes vitals. Actuació davant d'un accidentat.
8) Traumatismes, fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.
9) Intoxicacions i cremades. Generalitats.
10) Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
11) Prevenció: Conceptes bàsics d'evacuació, compartimentació i instal?lacions. Diferència entre reacció al foc i resistència al foc.
12) Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
13) Coneixements d'edificis. Apuntalaments.
14) Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.
15) Mecànica de vehicles. Conceptes físics.

MetodologíaFASE OPOSICÓ
  • Prova psicotècnica: Consisteix en la realització de proves aptitudinals mitjançant una bateria de tests que avaluen les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de l'aspirant.
  • Prova de coneixements: Consisteix a contestar un qüestionari de 50 preguntes més 5 de reserva tipus test, amb 4 opcions de resposta per cadascuna d'elles, de les que tan sols una de les opcions és correcta.
  • Prova de coneixements de català.
  • Prova de coneixements de castellà.
  • Proves Físiques: Consistiran en la realització de les següents proves:
  • Prova de conducció
  • Exercici voluntari, Prova d' Ofici
  • Exercici obligatori, Psicotècnic de personalitat
  • Proves mèdiques

RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats els quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
b) Posseir títol d'ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent.
c) Estar en possessió del carnet de conduir categoria C.
d) Tenir una talla mínima de 1,60 m. i no superar el 1,95 m.
e) Tenir més de 18 anys i no haver fet els 33 anys en la data de finalització de la presentació d'instàncies.
f) Declaració jurada o promesa manifestant que no està inhabilitat per l'exercici de les funcions públiques ni està separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
g) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permís de conduir de la categoria C, mentre es mantingui relació laboral amb l'SPEIS.
h) Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Bomberos Ayuntamieto de Barcelona.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal