Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Centro de Estudios ADAMS

Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunyafavoritos

1 Opinión
Centro
Centro de Estudios ADAMS
Ver centro >

Adams es una empresa privada de formación presencial y distancia nacida en 1957. Nuestra finalidad es proporcionar a nuestros alumnos-clientes una enseñanza práctica que les capacite para obtener empleo y para promocionarse o recliclarse profesionalmente, en el ámbito de los sectores público y privado.

Las dos grandes áreas que delimitan la actividad que desarrolla ADAMS son la preparación de oposiciones e impartición de cursos profesionales.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Centro de Estudios ADAMS. Lo cursarás de Forma Presencial en Madrid en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya

Introducción

La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

PROMOCION ESPECIAL:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.Objetivos

La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

REQUISITOS:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.

Ejercicios. Segon la convocatoria anterior la fase d'oposició està constituïda per les proves i exercicis que s'indiquen a continuació:

a) Primera prova.

Consta dels dos exercicis següents:

  • Primer exercici: competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori.

Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d´adequació dels aspirants al perfil professional, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l´escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d´administració de la Generalitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació d´aquest exercici és de 0 a 5 punts.

  • Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consta de dues parts:

Primera: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més 5 de reserva, amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari.
Les 50 preguntes més 5 de reserva objecte de la primera part de l´exercici es distribuiran de la manera següent:

  1. Primer bloc: 20 preguntes referides als epígrafs del programa I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l´Estat.; II. L´organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d´administració. i III. La Unió Europea. (Temes 1 a 15).
  2. Segon bloc: 30 preguntes i 5 de reserva referides als epígrafs del programa IV. L´Administració pública. El dret administratiu.; V. La funció Pública. i VI. Sistemes d´informació. (Temes 16 a 31).

Els aspirants que participin pel torn de promoció interna únicament hauran de respondre les 30 preguntes del segon bloc i les 3 primeres preguntes de reserva.

Les preguntes sense resposta o amb més d´una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d´una resposta encertada.

En cas que s´acordés l´anul•lació d´alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d´una s´inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.
El tribunal fixarà el temps per realitzar la primera part de l´exercici, que no podrà ser superior a 1 hora. La qualificació de la primera part de l´exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 2,5 punts.

Segona: consisteix a resoldre una sèrie de 10 supòsits pràctics breus amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és correcta, d´aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l´escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d´administració de la Generalitat.

El tribunal fixarà el temps per realitzar la segona part de l´exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació de la segona part de l´exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.
Per aprovar aquest exercici s´haurà d´obtenir la puntuació mínima establerta en cada part i una puntuació global de 7,5 punts.

En el torn lliure, en el supòsit que hi hagi més de 2.665 aspirants (2,5 aspirants per plaça convocada) amb una puntuació global igual o superior a 7,5 punts, la puntuació mínima per aprovar l´exercici serà l´obtinguda per l´aspirant situat per ordre de puntuació en el número 2.665. En cas d´empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d´aspirants aprovats d´aquest exercici podrà ser superior a 2.665, atès que s´inclouran com a aprovats tots aquells que hagin obtingut la puntuació final fixada com a nota de tall.
La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en tots dos exercicis.

b) Segona prova. Ofimàtica pràctica.
De caràcter obligatori i eliminatori.

Comprendrà 2 parts de caràcter pràctic consistents en l´elaboració d´un document i en l´aplicació de les funcionalitats dels programes Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2 (a elecció de l´aspirant), Microsoft Excel 2003 o OpenOffice-Calc 2.2 (a elecció de l´aspirant) així com de les bàsiques del sistema operatiu Windows.

# Primera part: document.
Consistirà a elaborar un document, d´acord amb les instruccions donades pel tribunal utilitzant el processador de textos Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2 (a elecció de l´aspirant).
En aquesta part s´avaluarà la capacitat de l´aspirant per a la composició, modificació i correcció de documents escrits.

# Segona part: sistema operatiu, tractament de textos i full de càlcul.

Sistema operatiu.
Consistirà en l´aplicació pràctica dels coneixements relatius a les funcions i utilitats del sistema operatiu Windows que es descriuen a la convocatòria.

Processament de textos.
Consistirà en l´elaboració d´un document a partir d´un altre que serà facilitat a l´aspirant, acompanyat de les instruccions de realització corresponents, utilitzant el processador de textos Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2 (a elecció de l´aspirant). En aquesta part es valorarà el coneixement i l´ús de les funcions i utilitats que es descriuen a la convocatòria.

Full de càlcul.
Consistirà en el tractament d´un full de càlcul d´acord amb les instruccions facilitades pel tribunal qualificador utilitzant el full de càlcul Microsoft Excel 2003 o OpenOffice-Calc 2.2 (a elecció de l´aspirant). En aquesta part es valorarà la capacitat dels aspirants per tractar un full de càlcul utilitzant el mencionat programa, així com el coneixement de les funcions i utilitats que es descriuen a la convocatòria.

Per a la celebració d´aquesta prova, a criteri del tribunal qualificador, es realitzaran torns successius amb grups d´aspirants en el mateix o diferent dia als efectes d´examinar-los, en el cas que el nombre d´aquests ho aconselli. Els exercicis a realitzar seran, en tot cas, diferents per a cada grup i el tribunal qualificador vetllarà perquè tinguin un nivell similar de dificultat i, en aquest sentit, cadascun dels exercicis haurà de referir-se al mateix nombre de funcions o utilitats descrites.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest a prova, que no podrà ser superior a 1 hora.
La qualificació d´aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.

c) Tercera prova. Coneixements de llengua catalana i castellana.
Consta de dos exercicis:

# Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori pels aspirants que no estiguin exempts.
Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s´escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

Primera: s´hi avaluaran el domini de l´expressió escrita mitjançant la redacció d´un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit; de la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d´avaluació del coneixement de l´ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona: s´hi avaluarà l´expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d´un text i d´una conversa i/o exposició sobre temes generals d´actualitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
La qualificació de l´exercici és d´apte o no apte.

# Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Les llistes definitives d´aspirants exempts de realitzar l´exercici de coneixements de llengua catalana i, si s´escau, de llengua castellana es faran públiques al mateix temps que les qualificacions de la segona prova.

FASE DE CONCURS

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, i en relació amb els aspirants del torn lliure, es valoren els serveis efectius prestats al grup D de titulació, desenvolupant funcions pròpies de l´escala auxiliar administrativa, a raó de 0,15 punts per mes treballat, fins a un màxim d´11 punts i pel Títol de tècnic en gestió administrativa o qualsevol dels declarats equivalents a aquest, segons consta a l´annex 4 de la convocatòria 3,8 punts, és a dir, el 33% de la puntuació global de tot el procés selectiu. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Centro de Estudios ADAMS y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Centro de Estudios ADAMS

Ponte en contacto directamente con Centro de Estudios ADAMS para recibir información completa de Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Centro de Estudios ADAMS
© Iberestudios 2023 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal