Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Auxiliares de Bibliotecas y Archivos de Ayuntamientos de Cataluñafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Auxiliares de Bibliotecas y Archivos de Ayuntamientos de Cataluña

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.

MetodologíaFASE d’OPOSICIÓ

Constarà de quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori: prova psicotècnica, prova teòrica, prova de coneixements de català i prova pràctica.
  • PROVA PSICOTÈCNICA. Consistirà en la realització d’un exercici per avaluar els trets de personalitat laboral. La puntuació serà de 0 a 10 punts i la puntuació mínima per superar-la serà de 4,5 punts.
  • PROVA TEÒRICA. Inclourà dos exercicis:
    • Primer exercici. Consistirà en respondre per escrit un qüestionari sobre el contingut del temari general que s’adjunta com annex a les bases. Aquest exercici suposarà el 25% de la puntuació global de la prova.
    • Segon exercici. Consistirà en respondre per escrit a les qüestions plantejades sobre el temari específic que s’adjunta com annex a les bases de la convocatòria. El tribunal decidirà les característiques de la prova, que podrà incloure preguntes o temes de resposta obligatòria o d’elecció alternativa. Aquest exercici suposarà el 75% de la puntuació global de la prova.
  • PROVA DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ. Consistirà en la realització d’un exercici de coneixements de llengua catalana. Per superar la prova els aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements similar al que caldria per a l’obtenció del certificat de suficiència de català (nivell C), atorgat per la Junta Permanent de Català.
  • PROVA PRÀCTICA: Consistirà en la realització d’una prova professional per valorar les competències professionals dels/de les aspirants.

FASE DE CONCURS
Participaran en la fase de concurs aquells/es aspirants de cada branca que hagin superat la puntuació mínima exigida per a cada prova de la fase d’oposició.
Consistirà en la valoració dels mèrits al•legats i acreditats documentalment pels candidats o candidates dins del període de presentació d’instàncies. En cap cas no podrà tenir caràcter eliminatori, i puntuarà fins a un màxim de 12 punts, segons els criteris següents.
RequsistosREQUISITS EXIGITS

Els/les aspirants han de reunir, en la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds, els requisits següents:
1. Haver complert divuit anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
2. Estar en possessió del títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau o equivalent.
Els/les aspirants d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’estar en possessió de la titulació equivalent reconeguda a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.
3. Els/les nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva nacionalitat, d’acord amb allò que estableix l’article 4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre.
Tota la documentació que es presenti escrita en alguna llengua diferents de les oficials a alguna comunitat de l’Estat espanyol, haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.
4. Els/les nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar coneixements suficients de castellà i català, per a la qual cosa es pot exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
5. Complir les condicions específiques per exercir les funcions pròpies de la plaça, sense patir cap malaltia o discapacitació que impedeixi el seu exercici. A tal efecte, es realitzarà una revisió mèdica dels o les aspirants que hagin resultat seleccionats.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Auxiliares de Bibliotecas y Archivos de Ayuntamientos de Cataluña.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal