Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Auxiliares Administrativos Generalitat de Cataluñafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Auxiliares Administrativos Generalitat de Cataluña

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.
El temari está format per:
 • BLOC I: DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE L’ESTAT
 • BLOC II: L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL DE CATALUNYA. FORMES DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ
 • BLOC III: LA UNIÓ EUROPEA
 • BLOC IV: L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU
 • BLOC V: LA FUNCIÓ PÚBLICA
 • BLOC VI: SISTEMES D’INFORMACIÓ

MetodologíaFASE OPOSICIÓ

Primera prova:
De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut del temari

Segona prova: De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, una prova de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.
 • Primera: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, per mitjà de la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions de l'escala auxiliar administrativa.
 • Segona: consisteix en la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes generals d'actualitat per tal d'avaluar l'expressió oral.

Tercera prova: De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis que consisteixen a resoldre per escrit dos supòsits pràctics, elegits per l'opositor d'entre els tres plantejats pel tribunal, sobre matèries contingudes en el temari, relacionats amb les funcions de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració.

Quarta prova: Consta de dos exercicis.
 • Primer exercici: de caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
 • Segon exercici: de caràcter voluntari. Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, l'exercici voluntari d'acreditació dels coneixements de la llengua estrangera elegida per l'aspirant. L'exercici consta de dues parts.
  • Primera: consisteix en la realització d'una traducció directa per escrit d'un text en l'idioma escollit per l'aspirant, sense utilització de diccionari.
  • Segona: consisteix a mantenir una conversa en l'idioma escollit per l'aspirant.

RequsistosREQUISITS GENERALS

a)  Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c)  Tenir el títol de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (LOGSE), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
d)  Satisfer els drets d'examen.
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
f)  No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

Aquests requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol•licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Auxiliares Administrativos Generalitat de Cataluña.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal