Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Auxiliares Administrativos de la Diputación Provincial de Barcelonafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Auxiliares Administrativos de la Diputación Provincial de Barcelona

Introducción
Aconseguir un lloc de treball fixa com a funcionari de l’estat, de les Comunitats Autònomes o de Corporacions Local, ho pot aconseguir qualsevol persona si s’ho proposa. L’ Administració Central, les Comunitats Autònomes y les Corporacions Locals convoquen constantment multitud de places a les que poden accedir a qui hagi preparat els temes de les probes exigides. Per això és molt important iniciar amb temps suficient la preparació amb antelació a la data dels exàmens.

No perdis aquesta oportunitat de ser funcionari, tenir un treball fixa y tenir temps per poder gaudir dels teus. Tens a l’abast aconseguir un lloc de treball segur i indefinit.

Temari general
1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
3. Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
5. Les hisendes locals i els seus pressupostos.
6. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Actes nuls i anul?lables. Procediment administratiu. Fases. Còmput de terminis.
7. La funció pública local.
8. La província: organització i competències. El municipi: organització i competències. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.
Temari específic
1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.
2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.
3. Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.
4. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.
5. La província en el règim local. Organització provincial. Competències.
6. El municipi. Organització municipal. Competències.
7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.
8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació.
9. La funció pública local.
10. Els béns de les entitats locals. Els contractes administratius a l’àmbit local. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l’administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.
11. Les hisendes locals i els seus pressupostos.
12. L’acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.
13. El procediment administratiu. L’expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment. Recursos.
14. Funcionament dels òrgans col?legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.
15. L’arxiu. Definició i funció de l’arxiu a l’administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre de documents.
16. Concepte i contingut dels documents propis de l’administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.
17. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.
18. La protecció de dades de caràcter personal. Obligació del seu compliment. Repercussió en l’àmbit local.
19. La Diputació de Barcelona: objectius que té plantejats en relació amb l’àmbit local. Principals polítiques d’assistència i d’assessorament.
20. Estadística: variables i freqüències. Sèries. Representació gràfica. Mesures de posició o mitjanes. Mesures de dispersió

MetodologíaFASE de l'OPOSICIÓ

Consta de tres proves de caràcter obligatori, una de teòrica, un exercici de coneixements de català i una altra de pràctica.

Primera prova; La prova teòrica consta de dos exercicis.
  • El primer exercici consisteix a respondre per escrit un qüestionari amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari general. El nombre de preguntes que integren aquest qüestionari és de 15
  • El segon exercici consisteix  a respondre per escrit, en el temps que determini el Tribunal, un qüestionari de preguntes sobre el contingut del temari específic del procés selectiu.

Segona prova; consisteix en un exercici de coneixements de català.

Tercera prova; Prova d’informàtica; que consisteix en la reproducció d’un text mitjançant el programa de tractament de textos WORD i en l’execució d’un full de càlcul en EXCEL.
RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
b) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s’exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
c) Haver complert divuit anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.
d) Estar en possessió del títol de graduat escolar, formació professional de primer grau o equivalent.
Els/les aspirants estrangers han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
e) El compliment de les condicions específiques per a l’exercici de les funcions s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i a les condicions que puguin determinar cadascuna de les bases específiques de les convocatòries.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Auxiliares Administrativos de la Diputación Provincial de Barcelona.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal