Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Auxiliares Administrativos Ayuntamientos de Catalunyafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Auxiliares Administrativos Ayuntamientos de Catalunya

Introducción
Lograr un puesto de trabajo fijo como Funcionario del Estado, de las Comunidades Autónomas o de Entes Locales, lo puede conseguir cualquier persona si se lo propone.  La Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales convocan constantemente multitud de plazas a las que pueden acceder quienes hayan preparado los temas de las pruebas exigidas. Por eso es muy importante iniciar con tiempo suficiente la preparación de los temas, con antelación a la fecha de los exámenes.

No pierdas esta oportunidad de ser funcionario, tener un trabajo fijo y tener tiempo para disfrutar de ti y de los tuyos. Tienes al alcance gozar de un puesto de trabajo seguro e indefinido.
El temari és format per:


Primera part
 • Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. L’organització territorial de l’estat. L’Administració Local: ens que la integren. El municipi. La província. L’organització comarcal de Catalunya.
 • Tema 2.- Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
 • Tema 3.- El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.
 • Tema 4.- L’acte administratiu: concepte i classes. La forma dels actes administratius. Motivació, notificació i publicació. L’obligació de resoldre i el silenci administratiu. Actes presumptes. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores. Dimensió temporal del procediment administratiu: dies i hores hàbils. Còmput de terminis.
 • Tema 5.- Recepció i registre de documents. Referència especial a l’àmbit local. Drets dels ciutadans. Dret d’accés a arxius i registres. Concepte d’interessat. La representació en el procediment administratiu. El padró d’habitants.
 • Tema 6.- Iniciació, ordenació i instrucció del procediment administratiu: la prova. Participació dels interessats. Terminació del procediment: la resolució. Terminació convencional. Altres tipus de terminació: desistiment, renúncia i caducitat.
 • Tema 7.- Eficàcia i notificació dels actes administratius. Els recursos administratius: concepte, classes i principis generals de la seva regulació. Recurs d’alçada. Recurs de revisió. Recurs de reposició potestatiu. Recurs de reposició preceptiu en matèria d’hisendes locals.
 • Tema 8.- El reglament orgànic municipal: organització i funcionament de la Corporació Municipal. El Ple: composició i competències. L’Alcalde: elecció, atribucions. Els Tinents d’alcalde. La Comissió de Govern: competències. Les Comissions Informatives a l’Ajuntament de Palafrugell. Altres òrgans. Organismes depenent de l’Ajuntament: Patronat d’Esports, Patronat de Ràdio, Patronat del Museu del Suro i Patronat de Turisme.
 • Tema 9.- El procediment sancionador. Regulació de la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, i en el Decret 278/93, de 9 de novembre de 1993.
 • Tema 10.- Els contractes administratius: Normativa legal i reglamentària en matèria de contractació. Classes de contractes. Procediment de selecció i formes d’adjudicació: concurs, subhasta, procediment negociat.


Segona part
 • Tema 1. Els recurs del municipis en el marc de l’actual Reial Decret Legislatiu 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. La imposició i ordenació de tributs: les Ordenances Fiscals, elaboració i aprovació.
 • Tema 2. Els Tributs. Elements: El fet imposable, el subjecte passiu, la capacitat d’obrar en l’ordre tributari, el domicili fiscal, la base imposable i el tipus de gravamen.
 • Tema 3. Els tributs locals. Impostos, taxes, i Contribucions Especials, conceptes i principis generals. Els Preus Públics.
 • Tema 4. Els impostos locals. Fet imposable, subjecte passiu i meritació en els següents impostos: L’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost sobre Activitats Econòmiques, l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost sobre Construccions, Instal?lacions i Obres, i l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
 • Tema 5. El deute tributari. Conceptes que l’integren. El pagament. Altres formes d’extinció del deute: prescripció, compensació, condonació i insolvència. Ajornament i fraccionament dels deutes.
 • Tema 6. Recaptació en període voluntari. Terminis de pagament. Deutes de venciment periòdic i notificació col?lectiva.
 • Tema 7. Recaptació en període executiu (I). El procediment de constrenyiment: Concepte i principis generals. Títol per l’execució: La provisió de constrenyiment. Pràctica de les notificacions. Terminis d’ingrés. Motius per oposar-se al procediment executiu. Suspensió del procediment.
 • Tema 8. Recaptació en període executiu (II). Embargament de béns. Prelació i Béns inembargables. Embargament de diners en efectiu i en comptes oberts en Entitats de Dipòsit. Embargament de sous, salaris o pensions.
 • Tema 9. Recaptació en període executiu (III). Embargament de béns immobles. Requisits de la Diligència d’embargament. Anotació Preventiva en el Registre de la Propietat. Requisits dels Manaments.
 • Tema 10. Recaptació en període executiu (IV). Actuacions posteriors a l’embargament: Valoració i formació de lots. Dipòsit de béns embargats. Subhasta i venda mitjançant gestió i adjudicació directa. Costes del procediment. Finalització del procediment.

MetodologíaFASE D’OPOSICIÓ.

1r exercici; Consistirà en desenvolupar per escrit, durant un període màxim d’una hora i mitja, quinze preguntes curtes del programa de temes (7 de la part general i 8 de la part específica).
2n exercici; Consistirà en desenvolupar per escrit, durant un període màxim d’una hora, un cas pràctic relacionat amb el temari annex i assenyalat pel tribunal immediatament abans de començar l’exercici.
3r exercici; Serà de caràcter pràctic i consistirà en realitzar una o més proves, plantejades pel Tribunal, per tal d’apreciar els coneixements del processador de textos Word i Excel. Es disposarà de quaranta- cinc minuts per realitzar aquest exercici.
4t. exercici; Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana, mitjançant una prova de nivell equiparable al C. L’exercici podrà ser substituït mitjançant l’aportació de certificat del nivell C de la Junta Permanent del Català, o equivalent.
RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Ser espanyol/a o disposar de la nacionalitat d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.
b) Haver complert 18 anys.
c) Estar en possessió o en condicions d’obtenir-lo en la data en que finalitza el termini de presentació de sol•licituds del títol de Graduat Escolar o antiga EGB, Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional 1r. Grau o equivalent.
d) No tenir cap mena de malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de la funció.
e) No haver estat separat del servei de l’Estat o de l’Administració Local, mitjançant expedient disciplinari, ni estar inhabilitat.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Auxiliares Administrativos Ayuntamientos de Catalunya.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2023 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal