Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Estudis Valles

Auxiliar Administrativo de la GenCat favoritos

1 Opinión
Centro
Estudis Valles
Ver centro >

Estudis Vallès esta ubicado en el centro de Sabadell al lado de la Rambla junto a los ferrocarriles catalanes de la generalitat, el centro esta dotado de ordenadores, aulas, y salas de estudio para las tutorias personalizadas.

Para tu formación en nuestros centros contarás con:

  • Preparador personal
  • Tutorías presenciales e individuales (con evaluaciones semanales)
  • Temarios actualizados
  • Información continuada de las convocatorias.

 

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Estudis Valles. Con una duración de 1 anos que cursarás de Forma Presencial en Sabadell en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro y que podrás financiar... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Auxiliar Administrativo de la GenCat

Introducción
Les tasques de les quals s'ocupen són de caràcter administratiu. També informàtiques (a nivell usuari) i d'informació als interessats pels diferents Organismes Públics dependents de la Generalitat de Catalunya.

Objetivos
Les tasques de les quals s'ocupen són de caràcter administratiu. També informàtiques (a nivell usuari) i d'informació als interessats pels diferents Organismes Públics dependents de la Generalitat de Catalunya.

A quién va dirigido este programa
A aquellas personas que, cumpliendo con los requisitos exigidos, deseen superar con éxito las oposiciones a Auxiliar Administrativo de la Generalitat de Catalunya
Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978: contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. Tema 2.- La Corona. Les Corts Generals. Composició, atribucions i funcionament del Congrés dels diputats i del Senat. El defensor del poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals. Tema 3.- El Poder Judicial: funcions i principis. L'organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia. Tema 4.- L'organització administrativa espanyola: l'Administració Central, l'Administració Autonòmica, l'Administració Local i l'Administració Institucional. Tema 5.- L'Administració Central de l'Estat. L'organització territorial de l'Estat. L'Administració Local: ens que la integren. L'organització comarcal de Catalunya. Tema 6.- Les Comunitats Autònomes. Constitució i competències. Els estatuts d'autonomia. Distribució de competències. El finançament de les Comunitats Autònomes. Les Comunitats Autònomes amb dues llengües oficials. Tema 7.- L'origen de la Generalitat de Catalunya. Antecedents històrics. L'origen de la Generalitat Medieval. Distanciament Real i declivi de la Generalitat Medieval. La guerra de successió i la fi de l'autogovern català. Tema 8.- Antecedents a l'Estatut vigent: la mancomunitat de Catalunya. Introducció. El catalanisme. L'origen de la mancomunitat. El desenvolupament institucional i govern de la mancomunitat. Labor i realitzacions de la mancomunitat. La fi de la mancomunitat: la dictadura del Miguel Cosí de Rivera. Tema 9.- La Generalitat de Catalunya durant la II República. Introducció. La Generalitat provisional i la lluita per l'Estatut. L'aprovació definitiva de l'Estatut i la Catalunya autònoma. El bienni de dretes i la suspensió de l'Estatut. La recuperació de l'autonomia plena. Catalunya durant la Guerra Civil. Tema 10.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979. Estructura. Contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del Títol Preliminar. La Reforma de l'Estatut. Competències de la Generalitat de Catalunya. Competències exclusives. Competències concurrents i compartides. Competències executives. Competències en matèria de seguretat pública...etc..

MetodologíaPara tu preparación contarás con: -Preparador personal (pruebas físicas) - Tutorías presenciales e individuales (con evaluaciones semanales) - Temarios actualizados - Información continuada de las convocatorias. - Clases por temarios. - Preparación de psicotécnicos.
Requsistos1.- Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membre de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificat per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificat per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. 2.- Tenir els 18 anys d'edat i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa. 3.- Tenir el Títol de Batxillerat Elemental, de Formació Professional de Primer Grau, d'Educació General Bàsica, de Graduat en Ensenyament Secundari Obligatòria (LOGSE), de Tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, és necessari disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 4.- Satisfer els drets d'examen. 5.- No patir malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions. 6.- No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat per a l'acompliment de les funcions públiques. 7.- No estar condemnat ni estar processat, ni inculpat per delicte dolós, tret que hagués obtingut rehabilitació. 8.- Català parlat i escrit. 9.- Castellà parlat i escrit de nivell superior per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Haurien d'haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat en l'Estat espanyol i acreditar el diploma d'espanyol de nivell superior. 10.- Aquests requisits han de complir-se l'últim dia del termini de presentació de sol•licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com funcionari de carrera.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Estudis Valles y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Estudis Valles

Ponte en contacto directamente con Estudis Valles para recibir información completa de Auxiliar Administrativo de la GenCat .

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Estudis Valles
© Iberestudios 2023 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal