Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Analista de Laboratorio de la Generalitatfavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Analista de Laboratorio de la Generalitat

Introducción
Lograr un puesto de trabajo fijo como Funcionario del Estado, de las Comunidades Autónomas o de Entes Locales, lo puede conseguir cualquier persona si se lo propone.  La Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales convocan constantemente multitud de plazas a las que pueden acceder quienes hayan preparado los temas de las pruebas exigidas. Por eso es muy importante iniciar con tiempo suficiente la preparación de los temas, con antelación a la fecha de los exámenes.
No pierdas esta oportunidad de ser funcionario, tener un trabajo fijo y tener tiempo para disfrutar de ti y de los tuyos. Tienes al alcance gozar de un puesto de trabajo seguro e indefinido.

A quién va dirigido este programa
El temario está formado por:


Temari especific

Tema 1: Assegurament de la qualitat. Requisits tècnics generals d’un sistema de qualitat aplicat als laboratoris de control: equips, personal i documents. La traçabilitat.
Tema 2: Higiene i seguretat en els laboratoris d’anàlisi. Mètodes de prevenció.
Tema 3: Laboratori d’anàlisi. Instal?lacions i utillatges generals.
Tema 4: Mètodes d’immunoassaig. Fonaments. Característiques. Aplicació pràctica.
Tema 5: Presa de mostres. Caducitat. Anàlisis inicials, contradictòries i diriments.
Tema 6: La gestió dels residus a Catalunya.
Tema 7: Metodologia general per a la preparació de mostres per a les anàlisi microbiològiques. Preparació, suspensió mare i banc de dilucions.
Tema 8: Medis de cultiu en microbiologia: tipus, aplicacions. Instruccions generals de preparació.
Tema 9: Tècniques bàsiques de cultiu de microorganismes: sembres i tipus d’inoculacions.
Tema 10: Comptatge de microorganismes en medis sòlids.
Tema 11: Comptatge de microorganismes en medis líquids.
Tema 12: Investigació de microorganismes: presència i/o absència.
Tema 13: Determinació de components d’origen animal en mostres d’aliments per a animals. Tècnica microscòpica per a la determinació de components d’ossos. Determinació de proteïna animal per la tècnica de nitrogen total.
Tema 14: Constitució i propietats de la matèria. Els regnes de la naturalesa.
Tema 15: Destil?lació: classes. Aparells i utillatges necessaris.
Tema 16: Calor i temperatura. Canvis d’estat. Dissolucions. Unitats de mesura.
Tema 17: Esterilització. Mètodes i utillatges.
Tema 18: Tipus de balances. Sensibilitat. Manipulació i conservació de les balances.
Tema 19: Microscopis. Tipus. Descripció i conservació. Tècniques d’observació microscòpica.
Tema 20: Operació de pesada. Fonaments i mètodes. Error en la pesada.
Tema 21: Evaporació. Dessecació. Incineració. Aparells i utillatges necessaris.
Tema 22: Dissolució. Precipitació. Filtració. Cristal?lització. Utillatge necessari.
Tema 23: Centrifugació. Decantació. Extracció. Aparells i utillatges necessaris.
Tema 24: L’anàlisi gravimètrica. Fonaments. Operacions per realitzar-la.
Tema 25: Cromatografia. Fonaments. Tipus: capa fina, gasos, líquids i d’alta resolució.
Tema 26: Material d’ús al laboratori. Tractament i conservació.
Tema 27: Classes de volumetries. Indicadors de pH.
Tema 28: L’anàlisi volumètrica. Fonaments. Preparació de solucions valorades.
Tema 29: Aparells i dispositius per l’escalfament i refredament. Mesura de la temperatura.
Tema 30: Material usat en l’anàlisi volumètrica. Tractaments i conservació.
Tema 31: La neteja i desinfecció del material de laboratori.
Tema 32: Recepció, manipulació, preparació i conservació de mostres per a les anàlisi fisicoquímiques.
Tema 33: Determinació de les propietats fonamentals del sòl. Presa de mostres i preparació.
Tema 34: Mètodes químics pel tractament d’aigües residuals contaminades: plantes fisicoquímiques.
Tema 35: Emmagatzematge, control i manipulació dels reactius al laboratori.

Part General

TEMA 1: La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.
TEMA 2: La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del Poble.
TEMA 3: El poder judicial: funcions i principis. L`organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
TEMA 4: L`organització administrativa espanyola: l`Administració central, l`Administració Autonòmica, l`Administració local i l`Administració institucional.
TEMA 5: L`origen de la Generalitat de Catalunya.
TEMA 6: Antecedents a l`estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.
TEMA 7: La Generalitat de Catalunya durant la II República.
TEMA 8: L`Estatut d`autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
TEMA 9: Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
TEMA 10: L`organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els Departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.
TEMA 11: El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.
TEMA 12: Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.
TEMA 13: Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.
TEMA 14: L`Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L`acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.
TEMA 15: La revisió dels actes en via admnistrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.
TEMA 16: La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
TEMA 17: Les formes d`activitat administrativa. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.
TEMA 18: El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l`Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col.lectiu únic del personal laboral de l`Administració de la Generalitat de Catalunya.
TEMA 19: La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L`oferta d`ocupació pública. Els plans d`ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.
TEMA 20: Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats, Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

MetodologíaFASE OPOSICIÓ


Primera prova:
 • Primer exercici: consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut de la part general del temari del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya.
 • Segon exercici: consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.
  • Primera: consisteix en un exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori.
  • Segona: s'hi avaluarà l'expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions generals de comunicació adients amb les funcions del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori.

Segona prova:
 • Primer exercici: consisteix a desenvolupar per escrit tres temes, un tema per a cada un dels tres blocs que s'esmenten a continuació. Cada tema serà elegit per l'aspirant d'entre els dos temes proposats pel tribunal de cada un dels tres blocs següents: de l'1 al 12; del 13 al 24 i del 25 al 35.
 • Segon exercici: consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic d'aplicació dels coneixements del temari, elegit per l'opositor d'entre dos de plantejats pel tribunal sobre matèries objecte de tots els temes de la part específica del temari del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori

Tercera prova:

 • Primer exercici: Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.
 • Segon exercici: Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, l'exercici voluntari d'acreditació dels coneixements de la llengua estrangera elegida per l'aspirant. L'exercici consta de dues parts.
  • Primera: consisteix en la realització d'una traducció directa per escrit d'un text en l'idioma escollit per l'aspirant, sense utilització de diccionari.
  • Segona: consisteix a mantenir una conversa en l'idioma escollit per l'aspirant.

RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Tenir el títol acadèmic de formació professional de segon grau, branca química, tècnic superior en anàlisi i control.
d) Satisfer els drets d'examen.
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
f) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Analista de Laboratorio de la Generalitat.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal