Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Centro de Estudios ADAMS

Agents Rurals Generalitat de Catalunyafavoritos

1 Opinión
Centro
Centro de Estudios ADAMS
Ver centro >

Adams es una empresa privada de formación presencial y distancia nacida en 1957. Nuestra finalidad es proporcionar a nuestros alumnos-clientes una enseñanza práctica que les capacite para obtener empleo y para promocionarse o recliclarse profesionalmente, en el ámbito de los sectores público y privado.

Las dos grandes áreas que delimitan la actividad que desarrolla ADAMS son la preparación de oposiciones e impartición de cursos profesionales.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Centro de Estudios ADAMS. Lo cursarás de Forma Presencial en Madrid en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Agents Rurals Generalitat de Catalunya

Introducción

También tiene la posibilidad de preparse esta oposición a través de nuestros MATERIAL DIDACTICO.

FASE DE CONCURS: No té caràcter eliminatori i es valoraran únicament els mèrits següents:

  • Experiència professional (relacionada amb les funcions de las places convocades) a l’administració pública.
  • Estar en possessió del permís de conduir de la classe BTP o B2.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior.


PROGRAMA: consta de 33 temas didividos en 2 bloques:
I)Part general del temari
II)Part específica del temariObjetivos

También tiene la posibilidad de preparse esta oposición a través de nuestros MATERIAL DIDACTICO.

FASE DE CONCURS: No té caràcter eliminatori i es valoraran únicament els mèrits següents:

  • Experiència professional (relacionada amb les funcions de las places convocades) a l’administració pública.
  • Estar en possessió del permís de conduir de la classe BTP o B2.
  • Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior.


PROGRAMA: consta de 33 temas didividos en 2 bloques:
I)Part general del temari
II)Part específica del temari

El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició.

FASE D´OPOSICIÓ

1. Primera prova. Perfil professional i coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de tres exercicis de caràcter eliminatori:

a) Perfil professional: consisteix a respondre un test psicotècnic orientat a avaluar el grau d´adequació de les persones aspirants en relació amb l´exercici de les tasques i les funcions i amb l´entorn propis de l´escala auxiliar, categoria d´agent auxiliar (subgrup C2) del cos d´Agents Rurals.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà excedir d´1 hora i 30 minuts.
La qualificació de l´exercici és d´apte/a o de no apte/a. Seran aptes les persones aspirants que s´adeqüin al perfil de competències professionals de les places objecte de la convocatòria, i no aptes en cas contrari.
Restaran exemptes de la realització d´aquest exercici les persones aspirants que hagin estat qualificades d´apte/a per a aquest exercici a la convocatòria d´accés 01/06. L´acreditació la realitzarà d´ofici l´òrgan convocant, o l´òrgan en qui delegui.

b) Qüestionari de coneixements: es respondrà un test de 100 preguntes, més 4 de reserva, amb quatre respostes alternatives; 40 seran sobre la part general del temari i 60 sobre la part específica del temari aprovat per la Resolució MAH/3706/2008, de 25 de novembre, per la qual s´aprova i es fa pública la part general i la part específica del temari de les proves selectives mitjançant el sistema de lliure accés per a l´ingrés a l´escala auxiliar, categoria d´agent auxiliar, del Cos d´Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5278, de 15.12.2008). Només una de les respostes és correcta.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 40 minuts.
La qualificació de l´exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.
Les preguntes sense resposta o amb més d´una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d´una resposta encertada.
En cas que s´acordés l´anul•lació d´alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, per incorrecció de totes les respostes plantejades o per correcció de més d´una, s´inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.
El tribunal només avaluarà el qüestionari de coneixements de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació d´apte/a o exempt/a en el perfil professional.

c) Supòsits pràctics: es resoldran per escrit, de manera clara i ordenada, dos supòsits pràctics a escollir entre tres. Les respostes hauran de ser redactades dins l´espai i les limitacions que el tribunal estableixi amb les preguntes corresponents.
En aquest exercici es valorarà la resolució correcta del supòsit pràctic atenent la interpretació correcta de la normativa d´aplicació. Es valorarà també el rigor analític, la capacitat de síntesi, la sistemàtica, la claredat d´idees, els coneixements acreditats, la qualitat de l´expressió escrita i la forma d´expressió.
El tribunal plantejarà els supòsits pràctics sobre matèries referents a la part específica del temari aprovat per la Resolució MAH/3706/2008, de 25 de novembre esmentada (DOGC núm. 5278, de 15.12.2008).
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.
La qualificació de l´exercici serà de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per superar l´exercici és de 10 punts.
El tribunal no avaluarà els supòsits pràctics de les persones aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon exercici (qüestionari de coneixements).
Per a la superació d´aquesta prova caldrà haver superat els tres exercicis.

2. Segona prova. Coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

a) Primer exercici: coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:
# Primera part: s´hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana per mitjà de la redacció d´una carta formal d´un mínim de 100 paraules, de la redacció d´una nota de 50 paraules com a mínim, i de la realització d´exercicis de gramàtica i lèxic sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions i/o activitats dels llocs objecte de convocatòria.
# Segona part: s´hi avaluarà l´expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d´un text i una conversa guiada.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 10 minuts per a la segona.
La qualificació de l´exercici és d´apte/a o no apte/a.

b) Segon exercici. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola (acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l´expressió oral com en l´escrita). La qualificació d´aquesta prova és d´apte o no apte.

3. Tercera prova. Personalitat
Consistirà a resoldre una sèrie de qüestions orientades a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, i també la seva adaptació personal i social, orientades a detectar trets psicopatològics o alteracions de la personalitat que dificultin o impossibilitin l´exercici de les funcions d´agent auxiliar.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació d´aquesta prova és d´apte/a o no apte/a.
Per a la superació d´aquesta prova, la persona aspirant haurà d´obtenir la qualificació d´apte/a.

4. Quarta prova. Exercicis físics
De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de cinc exercicis físics.
# El circuit d´agilitat. El seu objectiu és valorar l´agilitat.
# La tracció general. El seu objectiu és valorar la força estàtica general.
# La flexió de braços. El seu objectiu és valorar la força estàtica de les extremitats superiors
# La cursa llançadora (course navette). El seu objectiu és mesurar la resistència aeròbica màxima.
# Natació. El seu objectiu és valorar la capacitat d´adaptació de l´aspirant al medi aquàtic.
La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

Certificat mèdic oficial:
Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de lliurar al tribunal, en el lloc i el termini que s´indicaran en fer-se públics els resultats de la segona prova, un certificat mèdic oficial on constarà el text següent:
El senyor/la senyora (nom, cognoms del/de la metge/essa, número de col•legiat/ada i província de col•legiació), certifica que la persona aspirant (nom, cognoms i número de DNI) reuneix les condicions físiques necessàries per a la realització dels exercicis físics de la quarta prova del concurs-oposició per a l´accés a l´escala auxiliar, categoria d´agent auxiliar (subgrup C2) del cos d´Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 01/08).
El fet que una persona aspirant no presenti el certificat esmentat comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu. Aquest certificat ha de tenir data posterior a la de la publicació de les qualificacions de la segona prova.

Proves antidopatge:
Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional i que es poden consultar a l´adreça d´Internet
http://www.cerodopaje.es/cerodopaje/documentacion/sustancias-prohibidas,
o el fet de negar-se a sotmetre´s a aquestes proves serà motiu d´exclusió del procés selectiu.
Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul•litat de l´exercici corresponent i automàticament la qualificació de no apte/a. Aquesta circumstància comportarà l´exclusió del procediment pel caràcter eliminatori de la prova física.
Per a la realització de la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva. No es podrà provar cap element o material abans de la realització

La qualificació de la fase d´oposició es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en les proves obligatòries que es qualifiquen amb punts. Les proves s´iniciaran a partir del mes d’abril de 2009.

FASE DE CONCURS
A la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran únicament els mèrits següents. La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquesta fase és de 24,63 punts.

a) El temps de serveis prestats amb vinculació de funcionari/ària de carrera, en virtut d´un nomenament d´interí/ina, d´un contracte de naturalesa laboral, d´un contracte administratiu transitori o d´un contracte administratiu de col•laboració temporal en qualsevol administració pública exercint:
Les funcions que el tribunal consideri totalment iguals a les de l´escala auxiliar, categoria d´agent auxiliar (subgrup C2) del cos d´Agents Rurals, segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d´Agents Rurals, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, que la desenvolupa, es computaran a raó de 0,20 punts per mes sencer treballat.
Les funcions que el tribunal consideri similars a les de l´escala auxiliar, categoria d´agent auxiliar (subgrup C2) del cos d´Agents Rurals, segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d´Agents Rurals, i el Decret 266/2007, de 4 de desembre, que la desenvolupa, es computaran a raó de 0,10 punts per mes sencer treballat.
La puntuació màxima de valoració del temps de serveis prestats serà de 16,63 punts, i no es tindrà en compte cap puntuació que la superi.

b) Estar en possessió del permís de conducció, en vigor, de la classe BTP o equivalent, d´acord amb la normativa aplicable, es valorarà amb 3 punts.

c) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent, es valorarà amb 2 punts.
d) Haver superat la convocatòria per a l´accés a l´escala auxiliar, categoria d´agent auxiliar, del cos d´Agents Rurals amb núm. de registre 02/05, i/o la convocatòria per a l´accés a l´escala auxiliar, categoria d´agent auxiliar, del cos d´Agents Rurals amb núm. de registre 01/06, sense haver obtingut plaça: 3 punts, tant si s´ha superat una o totes dues convocatòries.
En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves i exercicis de la fase d´oposició.

La suma de les puntuacions del concurs-oposició serà com a màxim de 74,63 punts.
El nombre de persones aspirants proposades provisionalment serà de 33 i correspondrà a les 33 millors puntuacions. Aquestes persones aspirants provisionals hauran de sotmetre´s a la comprovació de les causes d´exclusió mèdiques. Si alguna d´aquestes 33 persones aspirants provisionals és eliminada, es cridarà l´aspirant següent amb millor puntuació per efectuar les comprovacions mèdiques.
Aquesta comprovació és de caràcter obligatori i eliminatori, amb la declaració d´apte/a o no apte/a.
Les persones aspirants proposades provisionalment s´han de sotmetre a una revisió mèdica, efectuada pels serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d´acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de la categoria d´agent auxiliar (subgrup C2) del cos d´Agents Rurals, d´acord amb la taula d´exclusions mèdiques que figura a l´annex 2 de la convocatoria.

CURS SELECTIU
Consistirà en un curs, de 200 hores lectives, el contingut del qual haurà aprovat prèviament el tribunal qualificador. Del total d´hores lectives es podrà dedicar fins a un 20% a pràctiques supervisades per professorat del curs. El tribunal podrà nomenar assessors per tal de valorar adequadament les pràctiques. El curs l´organitzarà l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya i consistirà en l´aprofundiment en les matèries del temari de les proves selectives per a l´accés al cos d´agents rurals de la Generalitat de Catalunya. La puntuació d´aquest curs serà de 0 a 10 punts.
Els alumnes que no tinguin la condició de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, només als efectes retributius, tindran la consideració de funcionaris en pràctiques.

PERÍODE DE PRÀCTIQUES
Els aspirants que hagin superat el curs selectiu han de superar un període de pràctiques de sis mesos de durada. Els períodes de pràctiques es fan en els serveis i les demarcacions territorials que, en funció de la seva activitat, siguin més adequats per a la formació integral de les persones aspirants i el particular coneixement de l´estructura i el funcionament de les tasques assignades al cos d´agents rurals, a més de garantir el coneixement del territori i de les tasques pròpies de l´àmbit rural.
Resten exemptes de fer el període de pràctiques les persones que hagin prestat servei en llocs de treball de la categoria d´agent auxiliar (subgrup C2) del cos d´Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya durant un mínim de sis mesos, sempre que n´hagin obtingut una avaluació positiva.
La valoració d´aquest període serà d´apte o no apte.

¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Centro de Estudios ADAMS y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Centro de Estudios ADAMS

Ponte en contacto directamente con Centro de Estudios ADAMS para recibir información completa de Agents Rurals Generalitat de Catalunya.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Centro de Estudios ADAMS
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal