Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluñafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña

Introducción
Lograr un puesto de trabajo fijo como Funcionario del Estado, de las Comunidades Autónomas o de Entes Locales, lo puede conseguir cualquier persona si se lo propone.  La Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales convocan constantemente multitud de plazas a las que pueden acceder quienes hayan preparado los temas de las pruebas exigidas. Por eso es muy importante iniciar con tiempo suficiente la preparación de los temas, con antelación a la fecha de los exámenes.
No pierdas esta oportunidad de ser funcionario, tener un trabajo fijo y tener tiempo para disfrutar de ti y de los tuyos. Tienes al alcance gozar de un puesto de trabajo seguro e indefinido.

A quién va dirigido este programa
Funcions:

Vigilància, inspecció i col.laboració en la gestió de les matèries d'espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d'incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d'utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals, accés al medi natural, i la resta de tasques d'execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, així com totes aquelles encomanades per reglament a l'àmbit del seguiment i compliment de la legislació sobre medi ambient.
El temari está formado por:


Part general
Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.
Tema 2.- Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Tema 3.- Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
Tema 4.- L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.
Tema 5.- El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.
Tema 6.- Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.
Tema 7.- L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L'acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.
Tema 8.- La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.
Tema 9.- La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
Tema 10.- El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.
Tema 11.- La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L'oferta d'ocupació pública. Els plans d'ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.
Tema 12.- Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica del temari
Tema 13.- Ecologia: definició. L'Agenda 21 a Catalunya. La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura.
Tema 14.- El Cos d'Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i incompatibilitats. Normativa reguladora.
Tema 15.- El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció de la flora i fauna, i d'incendis forestals.
Tema 16.- Normativa forestal estatal i autonòmica. Forests públiques i forests privades. Declaracions d'utilitat pública, ocupacions. Els plans tècnics de gestió forestal. Camins ramaders.
Tema 17.- Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l'obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. L'activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.
Tema 18.- Espècies de flora protegides. Regulació del verd nadalenc, del comerç d'arbres de Nadal i del desarrelament d'arbres i arbustos. Normativa comunitària, estatal i autonòmica. Conservació dels hàbitats i de les espècies.
Tema 19.- Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais naturals: estructura i contingut. Espais naturals de protecció especial: figures existents. Els plans d'ordenació. El PEIN: normativa de declaració. Els plans especials de protecció. Regulació sobre l'accés motoritzat al medi natural: estructura i contingut.
Tema 20.- Normativa reguladora de les activitats extractives i del procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
Tema 21.- L'Agència de Residus de Catalunya: funcions i estructura. La Llei de Residus de Catalunya. Normativa catalana en matèria de dejeccions ramaderes.
Tema 22.- Normativa catalana en matèria de contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.
Tema 23.- L'Agència Catalana de l'Aigua: funcions i estructura. Legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Regulació del domini públic hidràulic.
Tema 24.- L'activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals. Els guardes de pesca fluvial. Les espècies de peixos d'aigües continentals a Catalunya: identificació, distribució, biologia, ecologia i problemàtica. Els crancs de riu. Piscifactories. Repoblacions. Aspectes sanitaris.
Tema 25.- Les reserves marines a Catalunya: normatives reguladores. Els biòtops d'interès pesquer al litoral català. Extracció d'organismes marins vius: normativa reguladora. Fanerògames marines: normativa bàsica. La preservació de les espècies i ecosistemes marins. L'extracció del corall vermell (Corallum rubrum): normativa reguladora.
Tema 26.- L'activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Espècies cinegètiques: identificació, distribució, biologia, ecologia i gestió. Zones de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Granges cinegètiques. Repoblacions. Aspectes sanitaris.
Tema 27.- Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura i contingut. Establiments de venda d'animals i nuclis zoològics. Regulació de la fauna exòtica i autòctona. Regulació internacional i comunitària sobre el comerç d'espècies. Centres de recuperació de fauna. Regulació d'activitats relacionades amb la protecció dels animals. Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives.
Tema 28.- El Reglament d'armes: estructura i contingut. Tipus d'armes i llicències. Tinença i ús d'armes. Guies de tinença i revista d'armes. Armes dipositades i decomissades.
Tema 29.- Mesures de prevenció d'incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta matèria. El Pla d'emergències per incendis forestals a Catalunya. Regulació sobre cremes controlades en zones d'alta muntanya.
Tema 30.- Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de defensa forestal: constitució i regulació.
Tema 31.-Cartografia. Interpretació de llegendes i corbes de nivell, càlcul i coordenades UTM.
Tema 32.- Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya.
Tema 33.- Meteorologia. Representació dels fenòmens meteorològics en els mapes. La pressió atmosfèrica, la humitat relativa i els instruments per mesurar-les. Vents: nom i direcció dels principals vents que incideixen sobre el territori català. Les unitats bàsiques de mesura dels fenòmens meteorològics.

MetodologíaDescripció del procès selectiu:

I.- OPOSICIÓ

Primera prova: Dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:
 • Primer exercici: Qüestionari-test  de 100 preguntes a respondre en una 1 hora i 40 minuts.
 • Segon exercici: Supòsits pràctics. Resolució per escrit de 2 supòsits pràctics a escollir entre tres proposats sobre matèries referents a la part específica del temari.
Segona prova: Prova psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques inherents al cos de tècnics d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris.
La qualificació de l'exercici és d'apte o de no apte.


Tercera prova; Coneixements de llengua catalana. Consisteix a realitzar un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts:
 • Primera: exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant sis blocs de preguntes sobre aspectes ortogràfics, gramaticals i lèxics.
 • Segona: exercici oral on s'avaluarà l'expressió mitjançant una lectura breu en veu alta i una conversa sobre temes generals.Quarta prova;  Exercicis físics. De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de cinc exercicis físics: tracció general, flexió de braços, cursa llançadora, circuit d'agilitat i natació


Cinquena prova: prova d'adequació psicoprofessional, personalitat i entrevista.


Sisena prova: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

II.- Prova mèdica
III.- Curs selectiu.
IV.-   Període de pràctiques.

RequsistosTitulació i altres requisits:
 • Tenir el títol de Graduat en ESO, Tècnic LOGSE o equivalent, Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau
 • Haver complert 18 anys i no superar l'edat de 65 anys.
 • Posseir el permís de conduir de la classe B,
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
 • No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
 • Complir les condicions exigides per la legislació vigent per a l'obtenció del permís d'ús d'armes de foc:
 • Estar en disposició d'aconseguir el certificat d'antecedents penals, del Registre de Penats i Rebels del Ministeri de Justícia.
 • Estar en disposició d'aconseguir el corresponent informe d'aptituds psicofísiques. per a l'obtenció i renovació de llicències, permisos i targetes d'armes.
 • Nacionaltat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Agentes Rurales de la Generalitat de Cataluña.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal