Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Agentes de la Guardia Urbanafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Agentes de la Guardia Urbana

Introducción
Lograr un puesto de trabajo fijo como Funcionario del Estado, de las Comunidades Autónomas o de Entes Locales, lo puede conseguir cualquier persona si se lo propone.  La Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales convocan constantemente multitud de plazas a las que pueden acceder quienes hayan preparado los temas de las pruebas exigidas. Por eso es muy importante iniciar con tiempo suficiente la preparación de los temas, con antelación a la fecha de los exámenes.
No pierdas esta oportunidad de ser funcionario, tener un trabajo fijo y tener tiempo para disfrutar de ti y de los tuyos. Tienes al alcance gozar de un puesto de trabajo seguro e indefinido.
FASE D’OPOSICIÓ

Aquesta fase consta de cinc exercicis obligatoris i eliminatoris, i finalitza amb el nomenament de funcionaris en pràctiques, mitjançant Decret d’Alcaldia.

Primer exercici:
  • Primera prova; Consisteix en una bateria de tests que avaluen les capacitats intel?lectuals i els processos de raonament de l’aspirant. Aquesta prova té caràcter eliminatori i es qualifica de 0 a 10 punts, restant exclosos els aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts.
  • Segona prova; Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general, en concordança amb el títol acadèmic requerit per a la convocatòria. La prova s’ha de fer en un període màxim de mitja hora i consisteix en respondre un qüestionari de preguntes tipus test, un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.

Segon exercici:
  • Primera prova; Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si s’escau, en la realització d’una entrevista amb un examinador que avaluï l’expressió oral de l’aspirant.
Tercer exercici: Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de resistència, força, velocitat i flexibilitat dels i les aspirants.
  • Abdominals en 30 segons.
  • Test de flexibilitat
  • Llançament de pilota medicinal (3 kg)
  • Salt de longitud amb peus junts
  • Cursa llançadora (course navette)

Quart exercici:
Orientat a avaluar els trets de la personalitat dels aspirants, així com la seva adaptació personal i social.

Cinquè exercici: Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els i les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques.
Aquesta prova té caràcter eliminatori i els i les aspirants són qualificats d’aptes o no aptes, quedant aquests últims exclosos del procés selectiu .

MetodologíaCURS SELECTIU
En queden exempts els i les aspirants que aportin la certificació d’haver-lo superat amb anterioritat. Si és el cas, aquest document acreditatiu s’ha d’aportar juntament amb la instància en què es sol•licita participar en el procés selectiu.
En cas d’infracció del reglament interior de l’Escola, la Direcció de l’Escola proposarà al Tribunal les sancions corresponents. Si el Tribunal acorda la interrupció definitiva del curs, es perdrà el dret a seguir en l’oposició, així com la pèrdua de la condició de funcionari en pràctiques.
La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d’apte o no apte. Els i les aspirants declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu.
El Tribunal podrà disposar la incorporació del Director del Curs impartit a l’Escola, com assessor especialista.
Durant el curs a l’Escola de Policia de Catalunya, els alumnes poden ser sotmesos a les proves mèdiques que s’estimin oportunes, entre les quals es durà a terme una analítica de sang i/o d’orina, per comprovar que la persona aspirant no es troba inclosa en cap de les causes d’exclusió mèdica.
Aquesta fase del procés selectiu finalitza amb l'inici del Curs a l'Escola de Policia de Catalunya.
Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policies Locals que organitza l’Escola de Policia de Catalunya.


FASE DE PRÀCTIQUES:
Els i les aspirants aptes han de superar un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada, a les Unitats Operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona a les quals siguin assignats.
Per poder iniciar aquest període, els i les aspirants han de presentar, prèviament, al Servei de Recursos Humans de la Guàrdia Urbana el permís de conduir BTP. La no presentació de l’esmentat requisit comportarà l’exclusió del procés selectiu. En superar la fase de pràctiques i ser nomenats funcionaris de carrera han de signar declaració jurada amb el compromís de mantenir actualitzada l’esmentada autorització BTP.
Per a la qualificació dels i de les aspirants el tribunal compta amb l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presenten una proposta de valoració basada en els següents aspectes: els coneixements de les diferents àrees policials, les actituds, les habilitats socials i la comunicació.
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no apte.
Els i les funcionaris en pràctiques que obtinguin la qualificació de no apte queden exclosos del procés selectiu i perdran tots els drets a ser nomenats funcionaris de carrera.
Durant aquesta fase de pràctiques o a la seva finalització, els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d’exclusions mèdiques. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, el Tribunal ha de proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l’exclusió del o de la persona aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l’òrgan competent efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a indemnització.
Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.
Els i les funcionaris/es en pràctiques que hagin superat aquesta fase seran proposats a l’alcaldia, pel seu nomenament com a funcionaris de carrera.
RequsistosREQUISITS GENERALS

a) Tenir nacionalitat espanyola.
b) Posseir títol de graduat/da educació secundària, graduat/da escolar, formació professional de primer grau o d’equivalent o qualsevol altre de nivell superior.
c) Haver complert 18 anys i tenir-ne menys de 31.
d) No haver estat condemnat per cap delicte, no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari de servei de cap administració pública.
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
f) Fer una alçada mínima de 1,70m el homes i de 1,60m les dones, la qual cosa es comprovarà abans de la revisió mèdica.
g) Tenir els permisos de conduir vehicles de la classe A i B (*)
h) Prendre el compromís de portar armes mitjançant declaració jurada o promesa.
i) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.

(*) Les persones aspirants hauran de tenir el permís de classe B amb autorització per a conduir vehicles de transport públic (BTP) a l'inici del període de pràctiques.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Agentes de la Guardia Urbana.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2021 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal