Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Aula Tutor

Oposiciones a Administrativos Generalitat de Caraluñafavoritos

1 Opinión
Centro
Aula Tutor
Ver centro >

Aula Tutor es un Centro de Estudios, formado por varias academias de oposiciones, dedicado a la preparación de oposiciones y diversos cursos presenciales (cursos de inglés o business english, cursos de informática. capacitación profesional, etc.), formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Aula Tutor, como academias de oposiciones, tanto en Madrid como en Barcelona, le ofrece una amplia gama de posibilidades de formación, digida a oposiciones europeas, oposiciones nacionales, oposiciones autonómicas, oposiciones ayuntamientos, oposiciones Generalitat, etc.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Aula Tutor. Lo cursarás de Forma Semipresencial en Madrid o a Distancia en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Oposiciones a Administrativos Generalitat de Caraluña

Introducción
Lograr un puesto de trabajo fijo como Funcionario del Estado, de las Comunidades Autónomas o de Entes Locales, lo puede conseguir cualquier persona si se lo propone. La Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales convocan constantemente multitud de plazas a las que pueden acceder quienes hayan preparado los temas de las pruebas exigidas. Por eso es muy importante iniciar con tiempo suficiente la preparación de los temas, con antelación a la fecha de los exámenes.
No pierdas esta oportunidad de ser funcionario, tener un trabajo fijo y tener tiempo para disfrutar de ti y de los tuyos. Tienes al alcance gozar de un puesto de trabajo seguro e indefinido.

Objetivos
FUNCIONS
 • Compromís amb el servei públic a desenvolupar i consciència organitzativa
 • Orientació al ciutadà
 • Orientació als resultats i a la millora
 • Capacitat de treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats, procurant la millora contínua.
 • Capacitat de gestió de la informació
 • capacitat d'obtenir i tractar la informació que s'ha de transmetre o emmagatzemar, de manera eficaç i eficient.
 • Facilitat d'adaptació a diferents entorns laborals: FONT: DOGC Nº 4399 06/06/2005
El temari està format per:

TEMA 1: La Constitució espanyola de 1978. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.
TEMA 2: La Corona. Les Corts Generals. El Defensor del Poble. El Govern. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
TEMA 3: El poder judicial. L'organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia.
TEMA 4: L’organització administrativa espanyola: l’Administració central, l’Administració autonòmica, l’Administració local i l’Administració institucional.
TEMA 5: Organització i funcionament de l’Administració de l’Estat.
TEMA 6: L`organització territorial de l`Estat. L`administració local: ens que l`integren. El municipi. La província. L`organització comarcal de Catalunya.
TEMA 7: Les Comunitats Autònomes: constitució i competències. Els estatuts d`autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.
TEMA 8: Organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials: marc jurídic i jurisprudència.
TEMA 9: Les institucions de la Catalunya medieval i moderna (s. XIII a XVIII). L`origen de la Generalitat de Catalunya. La seva funció.
TEMA 10: Catalunya dins l’Estat Espanyol (s.XVIII iXIX).
TEMA 11: La Mancomunitat de Catalunya: El seu marc legal. El seu funcionament.
TEMA 12: La implantació del franquisme a Catalunya.
TEMA 13: L`Estatut d`autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar: Els procediments de reforma.
TEMA 14: El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
TEMA 15: El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.
TEMA 16: L’organització administrativa de la Generalitat.
TEMA 17: Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Aplicació i eficàcia.
TEMA 18: Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.
TEMA 19: L`Administració Pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.
TEMA 20: L`acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.
TEMA 21: El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d`aplicació i principis. El procediment administratiu derivat de l`organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
TEMA 22: Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d`ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l`exercici de les accions civils i laborals.
TEMA 23: La contractació administrativa: concepte i font. Incidència del dret comunitari europeu. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l`Administració.
TEMA 24: Les formes d`activitat administrativa. L`activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions.
TEMA 25: El procediment administratiu: concepte i principis.
TEMA 26: Les fases del procediment administratiu.
TEMA 27: Revisió dels actes en via administrativa.
TEMA 28: La contractació administrativa: concepte i fonts.
TEMA 29: Les formes d’activitat administrativa.
TEMA 30: El domini públic i privat de l’Administració.
TEMA 31: El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: marc jurídic. El personal al servei de les administracions públiques.
TEMA 32: La funció pública de l`Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col?lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La funció pública de l`Administració local: règim jurídic.
TEMA 33: La provisió de llocs de treball.
TEMA 34: Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d`incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels funcionaris.
TEMA 35: Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.
TEMA 36: Les retribucions del personal.
TEMA 37: Les relacions laborals.
TEMA 38: El dret de treball. Principis fonamentals que l`inspiren. Fonts del dret del treball. L`Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col?lectius.
TEMA 39: El contracte de treball: concepte, subjectes, forma i contingut. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitat de contracte.
TEMA 40: El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei General de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions.
TEMA 41: Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social.
TEMA 42: El pressupost de la Generalitat: estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. Les lleis de pressupostos: contingut. El cicle pressupostari: preparació, discussió i aprovació. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències.
TEMA 43: L`execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d`execució de la despesa. Procediment de pagament. Les subvencions.
TEMA 44: L’execució pressupostària i la contractació.
TEMA 45: El dret tributari: concepte i contingut. Les fonts del dret tributari. Els principis de l`ordenament tributari espanyol. Els tributs: concepte, naturalesa i elements. El fet imposable: concepte, classes i subjectes.
TEMA 46: El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. La Llei de patrimoni de la Generalitat. Adquisició, alienació i cessió dels béns de la Generalitat. Afectació i desafectació. Administració i defensa del patrimoni.
TEMA 47: L’automatització d’oficines.
TEMA 48: Els sistemes d`informació de personal. La informació sobre el personal com a recurs de les polítiques de modernització. La regulació normativa del sistema d`informació de personal de la Generalitat: el Reglament del registre de personal
TEMA 49: L’organització i els circuitsadministratius.
TEMA 50: Recepció i registre de documents.


Temari d'ofimàtica
Bloc 1. Sistema operatiu Windows XP Professional.
Bloc 2. Editor de textos Microsoft Word 2003.
Bloc 3. Full de càlcul Microsoft Excel 2003.

MetodologíaFASE D' OPOSICIÓ

Primera prova: Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.
 • Primer exercici:  Consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes (més 6 de reserva, 2 corresponents al primer bloc i 4 corresponents al segon bloc) amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta. Les 60 preguntes objecte d'aquest exercici es distribuiran de la forma següent:
 • Primer bloc: 10 preguntes referides als epígrafs del programa II "L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració" (només temes 9 a 12, ambdós inclosos); III "La Unió Europea"; IV "L'Administració pública. El dret administratiu" (només temes 29 i 30) i VI "Gestió pressupostària" (només temes 45 i 46).
 • Segon bloc: 50 preguntes referides als epígrafs del programa I "Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat"; II "L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració" (només temes 13 a 16, ambdós inclosos); IV "L'Administració pública. El dret administratiu" (només temes 19 a 28, ambdós inclosos); V "La funció pública. El dret del treball"; VI "Gestió pressupostària" (només temes 42 a 44, ambdós inclosos) i VII "Sistemes d'informació".
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora. La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. En cas que el tribunal acordés l'anul•lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera corresponent de les 6 preguntes de reserva depenent del bloc i així successivament.

 • Segon exercici: Consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, d'aplicació de les matèries contingudes en el temari d'ofimàtica.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 30 minuts.
La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.
En ambdós exercicis, les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada.

La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en cadascun dels exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat tots dos exercicis.


Segona prova: Consta de dos exercicis.

 • Primer exercici: De caràcter obligatori i eliminatori.Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic d'aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat, elegit per l'aspirant d'entre els dos plantejats pel tribunal.

Per a la valoració d'aquest exercici es tindran en compte els coneixements acreditats per l'aspirant, així com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l'expressió escrita en la seva realització.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.
La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-lo és de 5 punts.

 • Segon exercici: De caràcter obligatori. Consisteix a contestar un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels aspirants al perfil professional, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.
La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.
La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en cadascun dels exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat el primer exercici.

Tercera prova: Consta de tres exercicis.

 • Primer exercici: de caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.
  • Primera: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, per mitjà de la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya.
  • Segona: consisteix en la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes generals d'actualitat per tal d'avaluar l'expressió oral.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
La qualificació de l'exercici és d'apte o no apte.
Restaran exempts de la realització d'aquest exercici els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
També restaran exempts els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en un procés de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior que el requerit per aquesta convocatòria.
Així mateix, quedaran exempts els aspirants que hagin superat una prova o exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria, en algun dels processos selectius compresos dins l'oferta d'ocupació pública a què correspon aquesta convocatòria.

 • Segon exercici: de caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.
El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.
Restaran exempts de realitzar aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal, dins del termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la primera prova, els coneixements de llengua castellana.

 • Tercer exercici: de caràcter voluntari. Consisteix a realitzar davant dels membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, l'e
  RequsistosREQUISITITS GENERALS

  a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea.
  b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
  c) Tenir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de tècnic superior (LOGSE) o qualsevol equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo.
  c) Satisfer els drets d'examen.
  d)  Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
  e)  No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Aula Tutor y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Aula Tutor

Ponte en contacto directamente con Aula Tutor para recibir información completa de Oposiciones a Administrativos Generalitat de Caraluña.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Aula Tutor
© Iberestudios 2024 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal