Distancia
Multimedia
On-Line
Presencial
Semipresencial
Centro de Estudios ADAMS

Administratius Generalitat de Catalunyafavoritos

1 Opinión
Centro
Centro de Estudios ADAMS
Ver centro >

Adams es una empresa privada de formación presencial y distancia nacida en 1957. Nuestra finalidad es proporcionar a nuestros alumnos-clientes una enseñanza práctica que les capacite para obtener empleo y para promocionarse o recliclarse profesionalmente, en el ámbito de los sectores público y privado.

Las dos grandes áreas que delimitan la actividad que desarrolla ADAMS son la preparación de oposiciones e impartición de cursos profesionales.

Ver página del centro
Este curso está dentro de la categoría Oposiciones y lo imparte Centro de Estudios ADAMS. Lo cursarás de Forma Presencial en Madrid en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Administratius Generalitat de Catalunya

Introducción

Requisitos:
Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Titulación exigida: Bachiller o equivalente.

Promoción Especial:
Sólo abonará las mensualidades mientras esté matriculado. Como complemento a las clases, cursos por internet y distancia, ponemos a disposición de los alumnos servicios gratuitos como: TUTORIAS y TECNICAS DE ESTUDIO.Objetivos

La finalidad de este curso es la de proporcionar a nuestros alumnos una enseñanza que los capacite para obtener empleo y para promocionarse en el sector público.

Segons la convocatoria anterior la fase d´oposició està constituïda per les proves i exercicis que s´indiquen a continuació:

A) PRIMERA PROVA.
Consta dels tres exercicis següents:

 • Primer exercici: competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d´adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l´escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació d´aquest exercici és de 0 a 5 punts.

 • Segon exercici: coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.
Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l´escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució GAP/1234/2008, de 21 d´abril, de la directora general de Funció Pública.
Les preguntes sense resposta o amb més d´una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d´una resposta encertada
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora pel torn lliure. La qualificació de l´exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts

En el torn lliure, en el supòsit que hi hagi més de 1.114 aspirants (2 aspirants pel plaça convocada) amb una puntuació igual o superior a 2,5 punts, la puntuació mínima per aprovar l´exercici serà l´obtinguda per l´aspirant situat/ada per ordre de puntuació en el número 1.114. En cas d´empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d´aspirants aprovats/des d´aquest exercici podrà ser superior a 1.114, atès que s´inclouran com a aprovats/des tots/es aquells/es que hagin obtingut la puntuació final fixada com a nota de tall.

 • Tercer exercici: supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en la resolució d´un o varis supòsits pràctics sobre l´aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l´escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.
Per a la realització del supòsit pràctic, els/les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.
Per a la valoració d´aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l´aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l´expressió escrita en la seva realització.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació d´aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.
El tribunal no haurà d´avaluar el tercer exercici dels/de les aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el segon exercici.

La qualificació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

B) SEGONA PROVA: PROVA D´OFIMÀTICA PRÀCTICA.
De caràcter obligatori i eliminatori.

Aplicació pràctica dels coneixements relatius a les funcions i utilitats del sistema operatiu Windows que es descriuen tot seguit:

 • Grup 1. Engegar el PC i apagar-lo des del propi sistema operatiu. Finestres: moure finestres, dimensionar, minimitzar, tancar, alternar entre finestres obertes, utilitzar quadres de diàleg. Crear adreces en l´escriptori. Barra de fórmules. Barra d´eines.

 

 • Grup 2. Operacions bàsiques. Entrar, obrir un document, tancar i sortir del processador o del full de càlcul. Crear un document, desar i anomenar i desar un document. Crear carpetes i subcarpetes. Copiar fitxers. Cerca ràpida de fitxers i de carpetes. Mètodes abreujats de teclat: supòsits bàsics.

 

 • Grup 3. La impressió del document: seleccionar impressora, la gestió de les propietats d´impressió (configurar la pàgina, l´acabat, les característiques que defineixen la qualitat de la impressió), la vista preliminar. La gestió de les barres d´eines i els menús.

Consta de tres exercicis.

 • Primer exercici: document administratiu


Consistirà en l´elaboració d´un document administratiu d´acord amb les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word 2003 OpenOficce-Writer 2.2, a elecció de l´aspirant.
En aquest exercici s´avaluarà la capacitat de l´aspirant per a la composició, modificació i correcció de documents escrits.

 • Segon exercici: processament de textos

Consistirà en respondre 7 preguntes segons les instruccions donades pel tribunal, utilitzant el processador de textos Microsoft Word 2003 o OpenOffice-Writer 2.2, a elecció de l´aspirant.
En aquest exercici es valorarà el coneixement i l´ús de les funcions i utilitats que es descriuen en la convocatoria:

 • Tercer exercici: full de càlcul

Consistirà en respondre 7 preguntes segons les instruccions facilitades pel tribunal qualificador utilitzant el full de càlcul Microsoft Excel 2003 o OpenOffice-Calc 2.2, a elecció de l´aspirant.
En aquest exercici es valorarà la capacitat dels aspirants per tractar un full de càlcul utilitzant el mencionat programa, així com el coneixement de les funcions i utilitats que es descriuen en la convocatoria:
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a 1 hora.
La qualificació de la prova és d´apte/a o no apte/a. El tribunal qualificador declararà aptes els/les aspirants que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts d´un màxim de 10 punts.

Per a la celebració d´aquesta prova, a criteri del tribunal qualificador, es realitzaran el nombre de torns successius que es consideri necessari en el mateix dia als efectes d´examinar als aspirants, en el cas que el nombre d´aquests ho aconselli.

C) TERCERA PROVA: CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA.
Exempció de la prova:

Els/Les aspirants han d´acreditar els coneixements de llengua catalana i, si s´escau, de llengua castellana que preveuen els apartats 5.2 i següents de les bases generals en el termini de 10 dies a comptar des de l´endemà de les qualificacions de la primera prova. A aquests efectes, es publicarà un llistat amb els aspirants aptes a la primera prova que ja han acreditat davant l´òrgan convocant els coneixements de llengua catalana exigits i, si s´escau, castellana, i no caldrà que els acreditin novament als efectes de quedar exempts de la realització de la prova.
Transcorregut aquest termini, s´exposaran les llistes provisionals d´aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i, si s´escau, de llengua castellana. Els/Les aspirants disposaran d´un termini de 10 dies a partir de l´endemà de la seva publicació per esmenar els defectes i/o presentar la documentació acreditativa dels coneixements de llengua requerits.
Les llistes definitives d´aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i, si s´escau, de llengua castellana, es faran públiques al mateix temps que les qualificacions de la segona prova.

Descripció de la prova: consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori per als/les aspirants no exempts.

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana

Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s´escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

Primera: s´hi avaluaran el domini de l´expressió escrita mitjançant la redacció d´un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit; de la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d´avaluació del coneixement de l´ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona: s´hi avaluarà l´expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d´un text i d´una conversa i/o exposició sobre temes generals d´actualitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
La qualificació de l´exercici és d´apte/a o no apte/a.

 • Segon exercici: coneixement de llengua castellana.

Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, per tal d´acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s´escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. El temps per a la realització d´aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
La qualificació d´aquest exercici és d´apte/a o no apte/a.

FASE DE CONCURS
La puntuació d´aquesta fase serà de 9,85 punts.

Mèrits que es valoren.

a) Serveis prestats: Máxim 3 punts
Es valoren els serveis prestats en qualsevol Administració pública fins a la data de publicació de la convocatòria.
Únicament es valoraran els serveis prestats amb vinculació de funcionari de carrera, en virtut d´un nomenament d´interí, d´un contracte de naturalesa laboral, d´un contracte administratiu transitori o d´un contracte administratiu de col•laboració temporal.

b) Titulacions: Máxim 3,85 punts
Es valoraran el títols de tècnic superior o qualsevol dels declarats equivalents relacionats amb les funcions pròpies de les places de l´escala administrativa del cos administratiu fins a un màxim de 3,85 punts, d´acord amb el barem que aprovi el tribunal qualificador un cop analitzades i considerades totes les titulacions acreditades pels/per les aspirants, en funció del grau de relació amb les funcions indicades.
Les titulacions esmentades no es valoraran com a mèrit en el cas que sigui l´única titulació acadèmica de què disposi l´aspirant per a l´accés a l´escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1). Conseqüentment, en aquest supòsit no caldrà que s´al•legui per part de l´aspirant.

c) Altres mèrits: 3 punts
Haver resultat apte/a sense plaça en la convocatòria immediatament anterior per a l´accés a l´escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat (convocatòria amb número de registre 108): 3 punts.

¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con Centro de Estudios ADAMS y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
¿Te ha gustado este Oposición?
Compartir:
Regístrate para ver los datos de contacto
Centro de Estudios ADAMS

Ponte en contacto directamente con Centro de Estudios ADAMS para recibir información completa de Administratius Generalitat de Catalunya.

*Nombre
*Teléfono
*Email
Cargando...
*País de residencia
Cursos relacionados
Categorías relacionadas
 
Otros cursos de Centro de Estudios ADAMS
© Iberestudios 2022 - Todos los derechos reservados Términos y Condiciones | Aviso Legal